Školní řád

Výroční zprávy o činnosti školy

vč. povinně zveřejněných informací
podle požadavku zákona 106/1999 Sb.

Zprávy ČŠI

Školní vzdělávací programy

Omlouvání absence

Ochrana osobních údajů

Stipendium

pro obory Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Tesař, Zedník

Motivační odměny

pro všechny obory denního studia

Podniková stipendia

pro vybrané obory denního studia

Veřejné zakázky

Europass

evropský dodatek
k vysvědčení

Nadační fond

Podniková stipendia

Nabídka stipendia CROMODORA WHEELS s.r.o.

pro obory Strojní mechanik (zámečník), Nástrojař, Obráběč kovů a příp. další obory.

   Více o stipendiu.

Stipendium se týká všech žáků vyjmenovaných oborů bez ohledu na ročník a datum nástupu do studia.

Bližší informace:   personální oddělení CROMODORA WHEELS s.r.o., Mošnov,

hr@cromodorawheels.cz,

tel.: 556 414 870

Nabídka stipendia MSV Metal Studénka, a.s.

pro obory Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanik (zámečník), Nástrojař, Obráběč kovů.

   Více o stipendiu.

Stipendium se týká všech žáků vyjmenovaných oborů v uvedených ročnících.

Bližší informace:   Ing. Hana Bártová, manažerka pro personalistiku,

tel. 727 881 410, 556 472 727,

hana.bartova@msvmetal.eu

Nabídka stipendia TATRA METALURGIE a.s.

pro obory Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik (zámečník).

   Více o stipendiu.

Výběr studentů, kterým bude poskytnuto stipendium, provádí personální úsek TATRA METALURGIE a.s. na základě kritérií:
– prospěch studenta – doložení pololetního vysvědčení, prospěch studenta nesmí být horší než průměr 2,5 za všechny předměty,
– student nesmí mít žádnou neomluvenou absenci,
– doloženého písemné hodnocení studenta školou a doporučení školy ke stipendiu,
– bydliště studenta s přihlédnutím k pracovnímu poměru rodičů (nebo příbuzných) v TATRA METALURGIE a.s.

Bližší informace:   Ladislav Drozd,

tel. 556 492 018,

e-mail: ladislav.drozd@tatra.cz

Nabídka stipendia TATRA TRUCKS a.s.

pro obory Mechanik strojů a zařízení, Obráběč kovů.

   Více o stipendiu.

Stipendium se týká všech žáků vyjmenovaných oborů ve 2., 3. nebo 4. ročníku.

Bližší informace:

zuzana.kleinova@tatra.cz

Výroční zprávy o činnosti školy

Školní vzdělávací programy

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Dodatek k osvědčení využijí absolventi především při hledání práce nebo dalším studiu v zahraničí, dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu. V poslední době využívají dodatky uchazeči při hledání práce i v České republice, zejména pokud mají zájem pracovat v mezinárodní firmě.

Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Ochrana osobních údajů

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem U Jezu 7, Nový Jičín, IČ: 00848077, jako správce osobních údajů (dále jen „správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje název organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

– požadovat od Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

– požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných název organizace;

– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané název organizace jsou nepřesné);

– požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných název organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů; o vznést námitku proti zpracování osobních údajů název organizace;

– požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) název organizace podat stížnost dozorovému orgánu.

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • datové schránky ID DS:   vksxrrt,
 • emailem:   skola@tznj.cz
 • poštou:   Střední škola technická a zemědělská, U Jezu 7, Nový Jičín, PSČ 741 01

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu technickou a zemědělskou, Nový Jičín, příspěvkovou organizaci:

Jobman s.r.o., IČO: 27177726,

se sídlem Livornská 449, 109 00  Praha 10,

komunikační adresa Semidomky 456/2, 101 00  Praha

tel. +420 910 120 377,
kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz
datová schránka: tkyd8fz

Kontaktní osobou za výše jmenovanou společnost je od JUDr. et Mgr. Eva Janečková, e-mail: dpo@dpohotline.cz, telefon: +420 910 120 412.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný/á:

Jméno, příjmení:

Telefon a e-mail:

(dále jen „subjekt údajů“)

 

Úvodní informace

Svým podpisem stvrzuji, že mne Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informovala o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s mým studiem, které probíhá u správce (dále jen „studium“), nakládá s mými osobními údaji.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce v souvislosti se studiem zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanoveními školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s ustanovením čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1], osobní údaje subjektu údajů k především k těmto účelům:

 • vedení školní matriky v rozsahu osobních údajů dle vyhlášky 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
 • zpracování údajů při přijímacím řízení a maturitních zkouškách v rozsahu podle příslušných vyhlášek MŠMT ČR,
 • uzavírání smluv k praktickému vyučování dle vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
 • vykazování aktivit v rámci dotačních projektů souvisejících se vzděláváním,
 • k dalším účelům nezbytným pro zajištění výuky v rozsahu platných právních předpisů.

Správce v souvislosti se studiem dále zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k dalším níže uvedeným účelům. Zaškrtnutím políček udělujete souhlas s tímto zpracováváním: (označte)

 • prezentace generalizovaných studijních výsledků na veřejnosti v případech vynikajícího prospěchu,
 • prezentace kvalitních umístění v soutěžích,
 • pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí se studiem,
 • zveřejnění osobních údajů za účelem informování veřejnosti o činnostech správce a subjektu údajů v souvislosti se studiem v tisku, rozhlasu a televizi, na svých webových stránkách, v propagačních tiskovinách.

 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu dle platného znění školského zákona a souvisejících vyhlášek, dále pak v návaznosti na udělený souhlas: jméno, (popřípadě jména), příjmení, podoba, údaj o ročníku, třídě a oboru studia.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti se studiem.

Kontaktní údaje správce

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy skola@tznj.cz
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 556 706 301
 • správce provozuje webové stránky: www.tznj.cz, facebookové profily Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, 150 let zemědělského vzdělávání v Novém Jičíně – Žilině, Erasmus+ SŠTZ Nový Jičín.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytne následujícím právnickým osobám, a to pro účely: přijímací řízení, maturitní zkoušky, školní matrika.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 72029455.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

Jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu správce osobní údaje subjektu údajů neposkytne. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány zpracovatelem osobních údajů Facebook v souvislosti se zveřejňováním informací na výše uvedených facebookových profilech (pouze ve výše uvedeném rozsahu).

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podpis zákonného zástupce v případě, že subjekt údajů je osoba mladší 18 let.

V                                                   dne

Podpis*:[1]    Článek 6      Zákonnost zpracování      1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.

Veřejné zakázky