Existují povolání, ve kterých může člověk svobodně rozhodovat o své práci. Mezi ně rozhodně patří i podnikání v zemědělství. Samostatný farmář nebo technik v zemědělském podniku se zabývá pěstováním plodin a chovem zvířat, stále více mu pomáhá špičková technika.

Přitom je to práce tak pestrá a různorodá! Můžeš pěstovat zeleninu a dodávat ji lidem v okolí nebo chovat zvířata od drůbeže až po mohutné býky. Nebo můžeš být pánem stroje o síle stovek koní, který bude zároveň řiditelný jako krotký beránek, a přitom, když usedneš za volant, můžeš se cítit jako u sebe v obýváku. V málokterém povolání zažiješ takové uspokojení z dobré úrody, z čerstvě narozeného telátka…

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní, 4 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Traktor a osobní automobil

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia minimálně 9 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 41-41-M/01
Obor vzdělání: Agropodnikání
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Existují povolání, ve kterých může člověk svobodně rozhodovat o své práci. Mezi ně rozhodně patří i podnikání v zemědělství. Samostatný farmář nebo technik v zemědělském podniku se zabývá pěstováním plodin a chovem zvířat, stále více mu pomáhá špičková technika.

Přitom je to práce tak pestrá a různorodá! Můžeš pěstovat zeleninu a dodávat ji lidem v okolí nebo chovat zvířata od drůbeže až po mohutné býky. Nebo můžeš být pánem stroje o síle stovek koní, který bude zároveň řiditelný jako krotký beránek, a přitom, když usedneš za volant, můžeš se cítit jako u sebe v obýváku. V málokterém povolání zažiješ takové uspokojení z dobré úrody, z čerstvě narozeného telátka…

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní, 4 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Traktor a osobní automobil

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia minimálně 9 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 41-41-M/01
Obor vzdělání: Agropodnikání
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR AGROPODNIKÁNÍ PRÁVĚ U NÁS?

o náplni oboru a uplatnění

Během studia se žáci učí:
− pro pěstování rostlin sestavovat osevní postupy, vypracovávat plány hnojení a ochrany rostlin; navrhovat technologické postupy pro pěstování polních plodin; provádět a organizovat základní zpracování půdy, předseťovou přípravu, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňovou úpravu plodin; posuzovat stav porostu v různých vývojových fázích; vhodně skladovat potřeby (např. hnojiva) a produkty rostlinné produkce.
– v chovech zvířat posuzovat podmínky objektů určených pro zvířata a vyvozovat příslušná opatření; při práci se zvířaty uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům; navrhovat vhodný technologický postup pro určitý druh a kategorii zvířat; provádět a organizovat ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat; posuzovat zdravotní stav zvířat, realizovat preventivní opatření; počítat krmné dávky s využitím aplikovaných programů, posuzovat kvalitu krmiv, zajišťovat pastvu, konzervaci objemných krmiv a skladování krmiv; dojit a ošetřovat mléko po nadojení; skladovat živočišné produkty.
– v oblasti mechanizace navrhovat skladbu strojů a zařízení pro jednotlivé technologie; sledovat technický stav používaných strojů a zařízení, v případě potřeby zajišťovat jejich seřízení; minimalizovat znečišťování pracovního a životního prostředí a znehodnocování půdy v důsledku používání těžké mechanizace; sledovat vývoj zemědělské techniky a usilovat o modernizaci a zefektivnění technologických procesů; řídit motorová vozidla skupiny T, B a provádět základní údržbu.
– pro ochranu životního prostředí zabezpečovat výrobu s cílem nepoškozovat životní prostředí; podílet se na rozvoji venkova; realizovat pěstování rostlin a chov zvířat v podmínkách ekologického zemědělství.
− řídit daný úsek zemědělské výroby včetně využívání odborných služeb poskytovaných jinými subjekty; samostatně sestavovat pracovní záznamy a vést potřebnou evidenci; sestavovat kalkulace výrobků a služeb a ovládat tvorbu cen; vyhotovovat účetní doklady, vést daňovou evidenci, účetnictví; zabezpečovat nákup surovin a materiálů a prodej zemědělských produktů; uzavírat pracovní smlouvy; posuzovat ekonomické ukazatele výroby; využívat marketingové nástroje.

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny.

Absolvent může pracovat zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B.

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Ekologie a biologie
Opravář zemědělských strojů