Přijímání do maturitních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přijímání do učebních oborů

průvodce přijímacím řízením

Přestup

z jiné střední školy

Přijetí

do vyššího ročníku

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

     Stručné informace a rady průběžně zveřejňujeme na Facebooku ve skupině pro uchazeče o studium na naší škole. Přidejte se!

   PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020

   VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE O STUDIUM

obor studia volná místa ke dni 30. 6. 2020
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) 1
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení  6
41-41-M/01  Agropodnikání  1
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní)  10
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové)  13
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) 1
23-52-H/01  Nástrojař 5
23-56-H/01  Obráběč kovů 0
33-56-H/01  Truhlář 4
33-64-H/01  Tesař 0
36-52-H/01  Instalatér 1
36-67-H/01  Zedník 4
36-67-E/02  Stavební práce 4
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 0

     VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020

Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitou – 1. a 2. kolo: 1. kolo,   2. kolo

     KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020 pro přijímání žáků do 1. ročníku:

2020-01 Kritéria přijímacího řízení 1.kolo

2020-04 Kritéria přijímacího řízení 2. a další kola


V souvislosti s řešením mimořádné situace  připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zvláštní zákon, který upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.
Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

      NOVÁ PRAVIDLA PRO MATURITNÍ OBORY

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky 
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne 8. června 2020 a bude jednokolová. Škola zašle uchazečům včas pozvánku.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek
Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Struktura zkoušky se nemění (český jazyk, matematika).

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
Výsledky zkoušek a 1. kola přijímacího řízení škola vyvěsí do 8 dnů po dni konání zkoušek. Výsledky 2. kola budou zveřejněny současně s tím, že přijímáni budou přednostě uchazeči 1. kola. Výsledky dalších kol budou zveřejňovány postupně, podle došlých přihlášek.

Odevzdání zápisového lístku
Zápisový lístek může být odevzdán až v době, kdy zná uchazeč výsledky z obou škol (oborů), tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na maturitní obory. Má-li tedy jednu přihlášku na učební obor a jednu na maturitní, rozhodně počká s odevzdáváním zápisového lístku až na výsledky přijímání do maturitního oboru (tj. do 23.5.2020).

     NOVÁ PRAVIDLA PRO UČEBNÍ OBORY

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
Výsledky 1. a 2. kola byly zveřejněny. Výsledky dalších kol budou zveřejňovány postupně, podle došlých přihlášek.

Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek může být odevzdán až v době, kdy zná uchazeč výsledky z obou škol (oborů), tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na maturitní obory (tj. do 23.5.2020). Má-li tedy jednu přihlášku na učební obor a jednu na maturitní, rozhodně počká s odevzdáváním zápisového lístku až na výsledky přijímání do maturitního oboru.

Pokud se hlásí uchazeč jen na učební obory a v obou školách, na které se hlásí, jsou zveřejněny výsledky, může odevzdat zápisový lístek již nyní.

PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Koncem června a začátkem září nás nejčastěji oslovují zájemci o přestup do některého z našich oborů. Právě jim je určena tato informační stránka.

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium.

Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Přestoupit mohou:

  • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní;
  • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch, …).

Základní podmínky přestupu:

  • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) – tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili);
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři;
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přestup – formulář

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy.

Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Základní podmínky přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
Žádost o přijetí do vyššího ročníku – formulář