Kontakt na vedoucí školní jídelny:

Dagmar Petřeková,
tel. 556 706 301, 515 918 115 (prac.dny 9:30 – 14:30 hod.),
petrekova@tznj.cz

Vstup do stravovacího systému
Vnitřní řád školní jídelny

Cena oběda pro žáky:

32,- Kč

Údaje pro zadání příkazu k úhradě k dobití kreditu (pro žáka)

Číslo účtu:

7632801 / 0100

Zpráva pro příjemce:

doporučujeme uvést jméno žáka

Splatnost:

podle potřeby dobití kreditu

Variabilní symbol:

byl přidělen při přijetí žáka ke studiu, popř. sdělí vedoucí šk. jídelny, tel. 515 918 115, petrekova@tznj.cz

Odhlašování obědů:

do 13:45 předchozího pracovního dne

Podrobné informace

Školní jídelna vaří obědy pro žáky a pro zaměstnance školy. V areálu školy U Jezu v Novém Jičíně je kuchyně a jídelna, na pracovišti Šenov je výdejna s jídelnou. Na obou pracovištích jsou objednávkové terminály.

Denně je zpravidla výběr ze dvou jídel, je možné se přihlásit i ke stravování v bezlepkové dietě (na základě lékařského doporučení). Jídelníček je na http://obedy.tznj.cz

V provozu je stravovací systém, který umožňuje studentům SŠTZ Nový Jičín provádět odhlášky, přihlášky a sledovat platby nejen osobně či telefonicky u vedoucí jídelny, ale i přes dotykový objednací terminál přímo ve ŠJ, nebo v pohodlí domova prostřednictvím internetu (dálkovým přístupem).

Třídní učitelé přivedou první školní den postupně jednotlivé třídy k vedoucí školní jídelny (na pracovišti Šenovská k sekretářce), která je osobně seznámí s pravidly školního stravování. Upozorní je na webové stránky školy, kde jsou veškeré pokyny podrobně uvedeny. Žáci, kteří mají zájem o stravování, zaplatí v hotovosti 100 Kč zálohu na čip, jehož převzetí stvrdí podpisem na Záznamu stravovaných osob. Vedoucí školní jídelny (sekretářka) jim předá doklad o zaplacení a zároveň vytiskne ze systému přihlašovací jméno a heslo, které slouží k přihlášení na internetu i na terminálu ve škole. Heslo se může po prvním přihlášení změnit. Tím se považuje žák za přihlášeného ke stravování. Čipem se bude prokazovat na čtečce u výdeje oběda. Zničení nebo ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny, která mu prodá nový čip, za který musí znovu zaplatit. Nepoškozený čip je možné po skončení stravování vrátit a záloha ve výši 100 Kč bude v hotovosti vrácena.

Přihlašování obědů – pomocí čipu na terminálu ve škole nebo dálkovým přístupem na adrese  http://obedy.tznj.cz/  (pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla). Přihlášení obědů lze provádět na terminálu ve škole nebo dálkovým přístupem nejpozději den předem do 13:45 hodin, odhlášení do 13:45 předchozího pracovního dne. Při přihlášení se uvádí, na kterém pracovišti bude odebrán (U Jezu, Šenovská). Nelze vydat oběd na jiném pracovišti, než na které byl objednán. Místo vydání lze změnit do 13:45 hod. předchozího pracovního dne. Oběd lze přihlásit jen v případě, že je na účtu strávníka dostatečný kredit.

UPOZORNĚNÍ: v případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno obědy odhlásit, jinak budou účtovány za plnou cenu 100,-Kč a bude z kreditu stržen rozdíl mezi zaplacenou cenou oběda a plnou cenou oběda (doplatek 68,-Kč). Na oběd za sníženou cenu má žák právo jen ve dnech, kdy je ve škole. Za sníženou cenu může být při nemoci žáka vydán oběd jen v prvním dnu nemoci (např. do jídlonosiče – viz níže) (§119 zák. 561/2004 Sb., § 4 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb.).

Placení obědů: zpravidla bezhotovostně, z bankovního účtu. Placení probíhá tak, že na bankovní účet 7632801/0100 převedete částku podle svého uvážení, tím se vytvoří kredit pro objednávání obědů. Do převodního příkazu je nezbytné uvést variabilní symbol (který vám byl již přidělen – starší zůstávají v platnosti) a do zprávy pro příjemce je vhodné uvést i jméno žáka.
Při skončení studia bude zbylá částka kreditu bezhotovostně vrácena na Váš účet.

Pokud z vážného důvodu nemůžete obědy platit bezhotovostně, mohou být mimořádně obědy uhrazeny i v hotovosti.

Cena oběda je 32,-Kč (cena potravin, režijní náklady hradí škola).

Výdej obědů:  oběd je nutné odebrat na pracovišti, na které byl objednán,

na pracovišti U Jezu        11:30 – 13:45 hod.,

na pracovišti Šenovská     11:45 – 13:00 hod.

Pokud strávník zapomene čip, v době výdeje obědů si dojde do kanceláře vedoucí školní jídelny v I. patře a paní vedoucí mu – po ověření, že má oběd na daný den objednaný – napíše lísteček pro paní kuchařku a sama mu odebrání oběda zaregistruje. Oběd si strávník pak vyzvedne obvyklým způsobem.

Výdej obědů do jídlonosičů (platí pro nemocné žáky v prvním dnu jejich nepřítomnosti ve škole) je možný na pracovišti U Jezu v době od 11:00 do 11:15, na pracovišti Šenovská 11:30 – 11:45 – vždy s čipem. Oběd je nutné odebrat na pracovišti, na které byl objednán. (Přímý výdej do jídlonosiče mimo určenou dobu není možný z hygienických důvodů. Jídlonosič je ovšem možné i s čipem nechat v jídelně již ráno nebo dopoledne a naplněný vyzvednout v době: U Jezu od 11:00 do 13:45, Šenovská od 11:45 do 13:30 hod.)

Oběd vydaný do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě!

Kontrola odebraných obědů: v systému na stránce “Objednávky” se zobrazí přehled objednaných obědů. V tabulce je i záznam, zda byl oběd odebrán.

Dagmar Petřeková, vedoucí školní jídelny