AKTUÁLNÍ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

DALŠÍ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Maturitní maraton – rámcové termíny

1. 12.     nejzazší termín podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity v jarním zkušebním období

do 18. 12.    předání výpisů z přihlášek žákům (jarní termín)

do 15. 1.    vyhlášení jednotného zkušebního schématu (CZVV)

od 1. 4.    dílčí zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a praktické zkoušky (jarní období)

3. – 7. 5.     termíny pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jarní období)

14. 5.    předání výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jarní období)

16. 5. – 10. 6.     ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (jarní období)

květen, červen     slavnostní předávání maturitních vysvědčení

25. 6.     podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity v podzimním zkušebním období – náhradní a opravné zkoušky

1. – 10. 9.     termíny pro konání didaktických testů společné části (podzimní období)

1. – 20. 9.     zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podzimní období)

Uvedené rámcové termíny uvedené v tomto textu vycházejí z vyhlášky č. 177/2009 Sb.  Konkrétní termíny na SŠTZ Nový Jičín jsou stanoveny vždy pro aktuální maturitní období.

Společná část maturitní zkoušky

1. Český jazyk a literatura (didaktický test).

2. Cizí jazyk (musí se jednat o jazyk vyučovaný v oboru, který žák studuje; didaktický test)  NEBO  matematika (didaktický test).

Jednotlivé zkoušky jsou zadávány prostřednictvím CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Didaktické testy se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.

Profilové zkoušky

Profilové maturitní zkoušky organizuje škola. Na naší škole se konají formou ústní zkoušky, písemné práce nebo praktické zkoušky. Zkoušky profilové části se hodnotí známkou.

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška).

Podmínky písemné práce: možnost výběru ze 4 témat, rozsah minimálně 250 slov, stanovený čas na vypracování 150 minut.

Podmínky ústní zkoušky: koná se před maturitní komisí. Ze školního seznamu literárních děl vybere žák 20 děl do žákovského seznamu dle uvedených kritérií, školní seznam platí pro všechny obory. Žákovský seznam odevzdá žák do 31.3. na jarní termín maturitní zkoušky, do 30.6. na podzimní termín.

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

2. Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk; písemná práce a ústní zkouška).

Podmínky písemné práce: rozdělená na dvě části – delší a kratší, stanoveno jedno zadání pro každou část, minimální počet slov 200, z toho 140 v delší části a 60 v kratší části, stanovený čas na vypracování 60 minut.

Podmínky ústní zkoušky: koná se před maturitní komisí. Pro zkoušku je stanoveno 20 témat. Žák volí stejný jazyk jako ve společné části – ANJ, NEJ nebo RUJ – musí se jednat o jazyk vyučovaný v oboru, který žák studuje.

Maturitní témata ústní zkoušky z anglického jazyka
Maturitní témata ústní zkoušky z německého jazyka
Maturitní témata ústní zkoušky z ruského jazyka

3. Odborné předměty (2 – 3 zkoušky, konané formou praktické zkoušky nebo ústní zkoušky).

Počet a druh profilových zkoušek z odborných předmětů je v kompetenci ředitele školy (v souladu s rámcovými a školními vzdělávacími programy). Pro různé obory se liší, odrážejí odbornou náplň učiva.

Povinné zkoušky z odborných předmětů

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů pěstování rostlin, chov zvířat, účetnictví na počítači, informační a komunikační technologie, praxe.
2. Zemědělské předměty:   obsahuje učivo předmětů pěstování rostlin, chov zvířat. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)
3. Ekonomické předměty: obsahuje učivo předmětů ekonomika a podnikání, marketing a management, účetnictví. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Zemědělské předměty
  Maturitní témata pro zkoušku Ekonomické předměty

Povinné zkoušky z odborných předmětů

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů biologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, ekologie, krajina a životní prostředí, právní příprava, praxe.
2. Biologie. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)
3. Ekologie a ochrana životního prostředí:   obsahuje učivo předmětů ekologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, krajina a životní prostředí, právní příprava. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Biologie
  Maturitní témata pro zkoušku Ekologie a ochrana životního prostředí

Povinné zkoušky z odborných předmětů

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo strojírenských předmětů. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

2. Praktická zkouška z odborných předmětů

  Maturitní témata pro zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická zkouška z odborných předmětů

Povinné zkoušky z odborných předmětů

1. Praktická zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů účetnictví, účetnictví na počítači, informační a komunikační technologie, písemná a ústní komunikace.
2. Teoretická zkouška z odborných předmětů:   obsahuje učivo předmětů ekonomika a podnikání, marketing a management, chod podniku. (Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.)

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická zkouška z odborných předmětů – denní studiumdálkové studium

  Maturitní témata pro zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů – denní studiumdálkové studium

Nepovinné zkoušky (časová dotace předmětu za dobu vzdělávání musí činit min. 4 vyučovací hodiny týdně):

  1. Druhý cizí jazyk
  2. Informační a komunikační technologie
  3.  Chemie
  4.  Fyzika

Výsledky a vysvědčení

Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky

Pro maturanty je zpřístupněn Výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují.

CERMAT – výsledkový portál žáka

Dobré rady k maturitě

  • Vyzkoušej si vzorové testy společné (“státní”) části maturit. Kromě dobrých znalostí je u tohoto způsobu zkoušení potřeba nacvičit i správnou taktiku a časové rozvržení práce.

  • Před ústními zkouškami budeš mít 5 dnů volna (“svatý týden”). Co se ale člověk nenaučí dříve, o svatém týdnu nedožene!

  • Žádný stres, když se některá zkouška nepovede a nesložíš ji. Každou zkoušku můžeš zkusit znovu (dokonce dvakrát). Nezapomeň se včas přihlásit!

  • Úspěšnou maturitu dobře oslav, je to jeden z významných životních dnů. A nezapomeň poděkovat svým blízkým, kteří tě v době studia podporovali.

  • Maturitní vysvědčení dobře opatruj, budeš ho potřebovat po celý život.

  • K maturitnímu vysvědčení od nás dostaneš i EUROPASS. Je to dokument, který anglicky vysvětluje, jakého vzdělání jsi dosáhl(a). Bude se ti hodit, pokud se budeš ucházet o práci kdekoli v zahraničí. I EUROPASS tedy dobře uschovej.

Kompletní informace k maturitním zkouškám