Školní poradenský tým – kontakty

Výchovné poradenství:

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele,
 • sledování a evidence žáků se SPU (specifickými poruchami učení),
 • sledování a evidence žáků s poruchami chování,
 • sledování a evidence žáků se zdravotním znevýhodněním,
 • sledování a evidence žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • péče o žáky cizince a žáky s jiného sociokulturního prostředí,
 • pomoc žákům se studijními problémy,
 • pomoc žákům při osobnostních potížích,
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť,
 • spolupráce s PPP (Pedagogicko-psychologickou poradnou), SPC (Speciálně pedagogické centrum) a dalšími odbornými pracovišti,
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů,
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP,
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích.

Kariérové poradenství:

 • spolupráce se základními školami, komunikace s uchazeči o studium na naší škole a s jejich zákonnými zástupci,
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě dalšího vzdělávání,
 • zajištění besed o možnostech dalšího vzdělávání.

Prevence:

 • poskytování poradenských služeb v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasizmus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sexuální zneužívání a další),
 • spolupráce s výchovným poradcem, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků,
 • tvorba a pomoc při realizaci Preventivního programu školy, koordinace vzdělávání a činnosti pedagogů v oblasti prevence,
 • zajišťování přednášek a programů týkajících se prevence rizikového chování pro studenty školy,
 • spolupráce s odbornými pracovišti v oblasti prevence.