Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

(výňatek ze školního řádu)

Zákonní zástupci jsou informováni o nepřítomnosti žáka ve vyučování průběžně prostřednictvím školního informačního systému Škola Online.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Nezletilí žáci:
▪ zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti, a to prostřednictvím školního informačního systému, telefonicky, písemně, osobně nebo mailem (mailová komunikace musí být jen z adresy předem dohodnuté s třídním učitelem);
▪ předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na 1 den třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, na více dnů ředitel školy;
▪ omluvenku je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku první den po návratu do vyučování.

Zletilí žáci
▪ jsou povinni oznámit důvody své nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti, a to prostřednictvím školního informačního systému, telefonicky, písemně, osobně nebo mailem;
▪ svou předem známou nepřítomnost je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti žáka může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na 1 den třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, na více dnů ředitel školy;
▪ omluvenku je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku první den po návratu do vyučování.

ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Nepřítomnost nezletilého žáka ve vyučování
▪ omlouvají zákonní zástupci žáka písemnou omluvenkou nebo jiným dokladem (např. lékařským potvrzením).
▪ Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti nezletilého žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
▪ Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost,
o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.
▪ Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel věrohodnost omluvenky, informuje žáka a jeho zákonné zástupce o důsledcích vysoké absence a domlouvá s nimi další postup.

Nepřítomnost zletilého žáka ve vyučování
▪ omlouvá žák dokladem (např. lékařským potvrzením) nebo omluvenkou rodičů.
▪ Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti zletilého žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka.
▪ Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel věrohodnost omluvenky, informuje žáka a jeho rodiče o důsledcích vysoké absence a domlouvá s nimi další postup. Rodiče žáka mají právo na podání informace, jestliže plní vůči žákovi vyživovací povinnost.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST
Nedoloží-li žák doklad k omluvení nepřítomnosti ve vyučování ve lhůtě dvou týdnů po návratu do vyučování, je nepřítomnost považována za neomluvenou. Toto ustanovení platí i v případě další nepřítomností žáka ve vyučování po dobu stanovené lhůty.
Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván.
Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává výchovný poradce výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: zákonný zástupce, třídní učitel, učitel odborného výcviku, výchovný poradce, ředitel školy, školní metodik prevence, popř. další odborníci.
V případě, že neomluvená nepřítomnost nezletilého žáka přesáhne 25 hodin, je třídní učitel na tuto skutečnost povinen upozornit ředitele školy a výchovného poradce (metodika prevence), ředitel školy zpravidla zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost
vychází z platné právní úpravy.

Kontakty – škola
Kontakty – učitelé
Škola online