Žijeme ve věku techniky a strojů, ale budoucnost je určitě ve využití poznatků přírodních věd. Už dnes vidíme obrovské pokroky v biologické léčbě, ve využití genetiky a molekulární biologie … a co teprve za deset či dvacet let! A k tomu přičti stále větší důraz na kvalitu životního prostředí, na ochranu přírody. Chceš být odborníkem v oblasti přírodních věd, lékařství a farmacie nebo ekologie, tvorby krajiny?

Můžeš studovat gymnázium a pak zvolený obor na univerzitě – a nebo se můžeš na vysokou školu přírodovědného zaměření připravit specializovaným středoškolským studiem. Obor Ekologie a biologie je podobný gymnaziálnímu studiu, ale obsahuje více hodin přírodovědných předmětů na úkor např. dějepisu, základů společenských věd nebo výtvarné výchovy. Navíc jsou zařazeny akce na vysokých školách, terénní cvičení a praxe.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní, 4 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde

PRAXE
Během studia minimálně 6 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 16-01-M/01
Obor vzdělání: Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie)
Lékařská prohlídka: ne
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Žijeme ve věku techniky a strojů, ale budoucnost je určitě ve využití poznatků přírodních věd. Už dnes vidíme obrovské pokroky v biologické léčbě, ve využití genetiky a molekulární biologie … a co teprve za deset či dvacet let! A k tomu přičti stále větší důraz na kvalitu životního prostředí, na ochranu přírody. Chceš být odborníkem v oblasti přírodních věd, lékařství a farmacie nebo ekologie, tvorby krajiny?

Můžeš studovat gymnázium a pak zvolený přírodovědný obor na univerzitě – a nebo se můžeš na vysokou školu připravit specializovaným středoškolským studiem. Obor Ekologie a biologie je podobný gymnaziálnímu studiu, ale obsahuje více hodin přírodovědných předmětů na úkor např. dějepisu, základů společenských věd nebo výtvarné výchovy. Navíc jsou zařazeny akce na vysokých školách, terénní cvičení a praxe.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní, 4 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde

PRAXE
Během studia minimálně 6 týdnů

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 16-01-M/01
Obor vzdělání: Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie)
Lékařská prohlídka: ne
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR EKOLOGIE A BIOLOGIE PRÁVĚ U NÁS?

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a uplatnění absolventů

Během studia se žáci učí:

– posuzovat a hodnotit lidskou činnost ve vztahu k životnímu prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. posuzovat stav životního prostředí v konkrétním prostoru, znát jeho přírodní i sociokulturní složky, přírodní vztahy a souvislosti s lidskými činnostmi;

− analyzovat vlivy lidské činnosti na životní prostředí a posuzovat je z hlediska právních předpisů;

− rozpoznat nežádoucí a nedovolené vlivy lidské činnosti na životní prostředí a navrhovat opatření k jejich eliminaci;

− chápat biologickou a fyzikálně-chemickou podstatu dějů, základní operace a funkce nejdůležitějších technologických zařízení a aplikovat tyto poznatky při posuzování průběhu technologického procesu;

− prosazovat využívání progresivních technologií šetrných k životnímu prostředí;

− zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti vliv na životní prostředí a sociální dopady;

− nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí;

– provádět laboratorní a senzorickou analýzu, vyhodnocovat výsledky a navrhovat příslušná opatření, ovládat principy, postupy a užití chemických, fyzikálních a mikrobiologických metod laboratorní a senzorické analýzy;

− volit vhodný způsob analýzy, odebírat a upravovat vzorky a provádět analýzy jednotlivých složek životního prostředí;

− vyhodnocovat výsledky analýz, zpracovat získaná data, posoudit je a navrhnout optimální opatření;

− provádět územní inventarizace, porovnávat je s údaji z dostupných informačních zdrojů a vyvozovat závěry;

− dodržovat hygienu a bezpečnost práce;

– vykonávat a organizovat konkrétní činnost v ochraně ŽP, ochraně a tvorbě krajiny a rozvoji venkova, aplikovat znalosti z ekologie, biologie, chemie a dalších přírodovědných disciplín při výkonu pracovních činností, znát zásady ochrany přírody a tvůrčím způsobem je uplatňovat v praxi;

− kontrolovat lidskou činnost v oblasti podnikatelské a komunální sféry, dodržování právních předpisů a ovládat základy správního řízení;

− navrhovat postupy při péči o jednotlivé chráněné části přírody;

− organizovat práce při údržbě chráněných částí přírody a veřejné zeleně.

Absolvent je připravován především na studium na vysoké škole s přírodovědným zaměřením (přírodní vědy, ekologie a ochrana životního prostředí, lékařství, farmacie, apod.). Také se po maturitě může uplatnit zejména jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Může pracovat v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší. Uplatní se v povoláních ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, ochrany čistoty ovzduší a referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Agropodnikání