Zámečník – jak napovídá název řemesla – původně hlavně vyráběl a opravoval zámky. Od dob středověku se totiž moc jiných kovových věcí nevyrábělo. Dnes je však potřeba vyrábět, renovovat a opravovat mnoho kovových předmětů, dílů a výrobků – strojních, stavebních i uměleckých. Proto existuje řada “zámečnických” profesí. Náš obor je zaměřen především na strojní součásti, proto se moderněji používá spíše název strojní mechanik.

Baví-li tě technika, máš-li chuť něco rozebírat a sestavovat, opravovat, pak to může být obor pro tebe. Po vyučení můžeš pracovat prakticky kdekoli jako mechanik, údržbář nebo montér. Práci ti může nabídnout jakákoli firma či organizace se strojním vybavením – od průmyslových podniků po zemědělství nebo zpracování potravin. Rozhodneš-li se po vyučení pro maturitní nástavbové studium, možnosti uplatnění se ještě rozšíří.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde
+ stipendia firem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 20 týdnů

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
CO2, svařování a řezání plamenem, svařování obalovanou elektrodou, více zde

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-51-H/01
Obor vzdělání: Strojní mechanik (zámečník)
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Zámečník – jak napovídá název řemesla – původně hlavně vyráběl a opravoval zámky. Od dob středověku se totiž moc jiných kovových věcí nevyrábělo. Dnes je však potřeba vyrábět, renovovat a opravovat mnoho kovových předmětů, dílů a výrobků – strojních, stavebních i uměleckých. Proto existuje řada “zámečnických” profesí. Náš obor je zaměřen především na strojní součásti, proto se moderněji používá spíše název strojní mechanik.

Baví-li tě technika, máš-li chuť něco rozebírat a sestavovat, opravovat, pak to může být obor pro tebe. Po vyučení můžeš pracovat prakticky kdekoli jako mechanik, údržbář nebo montér. Práci ti může nabídnout jakákoli firma či organizace se strojním vybavením – od průmyslových podniků po zemědělství nebo zpracování potravin. Rozhodneš-li se po vyučení pro maturitní nástavbové studium, možnosti uplatnění se ještě rozšíří.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Šenovská – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více zde
+ stipendia firem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia až 20 týdnů

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
CO2, svařování a řezání plamenem, svařování obalovanou elektrodou, více zde

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 23-51-H/01
Obor vzdělání: Strojní mechanik (zámečník)
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 24

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK) PRÁVĚ U NÁS?

FOTOGALERIE

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
− upravovat a dokončovat po strojním obrábění (popř. vyrábět) součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je;
− spojovat strojní součásti a části konstrukcí, sestavovat je do bezchybně fungujících celků a demontovat je;
− používat potřebné moderní nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi strojů a konstrukcí apod. a samostatně tyto pracovní pomůcky volit;
− ošetřovat a udržovat nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky, používané při výše jmenovaných činnostech, popř. provádět jejich úpravy;
− měřit a kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí a jejich další vlastnosti, nutné pro správnou funkci v sestavení;
− kontrolovat rozměry sestavených podskupin a skupin, ověřovat a posuzovat jejich funkčnost podle výrobní dokumentace;
− provádět funkční zkoušky výrobků a vést o jejich výsledcích předepsanou dokumentaci;
− pracovat se strojírenskými výkresy, schématy, normami, s technologickou a další technickou dokumentací, a to jak v konvenční, tak i v elektronické podobě;
− provádět běžnou údržbu a servis strojů, strojních zařízení, kovových konstrukcí aj. strojírenských výrobků;
− demontovat a znovu sestavovat stroje, strojní zařízení a kovové konstrukce a provádět práce vyskytující se při jejich běžných, středních a generálních opravách;
− po opravě se podílet na uskutečňování komplexních měření (např. měření přesnosti či geometrie, kontroly výkonových parametrů, vlastností apod.), vykonávání funkčních zkoušek, vyhotovování protokolů o těchto měřeních a zkouškách a předávání opravených zařízení uživateli;
− podílet se na instalaci výrobků (strojů, strojního zařízení apod.) u uživatele, jejich uvádění do chodu a provádění jejich základního seřízení;
− provádět drobné úpravy náhradních součástí, a to i jednoduchými technologickými operacemi strojního obrábění a tepelného zpracování;
− zjišťovat provozní závady strojů a zařízení, stanovovat jejich příčiny, rozhodovat o způsobu jejich odstraňování a odstraňování příčin jejich vzniku;
− stanovovat technologický postup prací při opravách strojů a zařízení;
− předvádět opravené, popř. nově instalované výrobky (stroje, strojní zařízení apod.) uživateli, seznamovat ho s jejich správnou obsluhou a údržbou;
− zhotovovat náčrty pro úpravy či zhotovování náhradních součástí, navrhovat vhodný materiál a polotovar pro jejich zhotovení;
− být připraven ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu svářečského kurzu ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01;
− obsluhovat strojní zařízení, tzn. řídit, sledovat a kontrolovat podle návodů k obsluze, provozních předpisů apod. chod nesložitých strojů a strojních zařízení v energetice, v energetických úsecích průmyslových a zpracovatelských závodů, sportovních zařízení, v dopravě apod. (např. strojovny, kompresorové stanice, centrální chladicí, větrací a klimatizační zařízení, úpravny vody, čistírny odpadních vod aj.), pokud pro vykonávání těchto činností není třeba zvláštního oprávnění;
− zabezpečovat provozuschopnost uvedených zařízení jejich čištěním, ošetřováním, výměnou a doplňováním provozních hmot a běžnou údržbou;
− kontrolovat technický stav uvedených zařízení a odstraňovat jejich drobné závady;
− vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách apod.

Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.
Obor je koncipován velmi široce. Absolventi se proto mohou uplatňovat ve značném počtu povolání. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.).
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

PARTNEŘI OBORU

PODOBNÉ OBORY

Nástrojař
Obráběč kovů
Opravář zemědělských strojů