Výuční list z člověka dělá odborníka ve svém oboru, maturita pak otevře cestu ke kariérnímu postupu. Nástavbové studium se dá absolvovat za dva roky, v dálkové formě za tři. Student zlepší znalost cizího jazyka, zvládne založit živnost, provozovat malou firmu, bude mít přehled o účetnictví. 

V denní formě je potřeba docházet denně do školy. Při studiu dálkovou formou stráví student ve škole jen jeden den za dva týdny, což umožní při studiu pracovat. Musí ale počítat s tím, že spoustu věcí se musí naučit doma, samostatně. Ale žádný strach, dálkové studium na naší škole už zvládla spousta lidí!

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní nástavbové,
2 roky (denní studium),
3 roky (dálkové studium)

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

CENA STUDIA
Zdarma

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně v denním studiu,
více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během denního studia 2 týdny

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 64-41-L/51
Obor vzdělání: Podnikání
Lékařská prohlídka: ne
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Výuční list z člověka dělá odborníka ve svém oboru, maturita pak otevře cestu ke kariérnímu postupu. Nástavbové studium se dá absolvovat za dva roky, v dálkové formě za tři. Student zlepší znalost cizího jazyka, zvládne založit živnost, provozovat malou firmu, bude mít přehled o účetnictví. 

V denní formě je potřeba docházet denně do školy. Při studiu dálkovou formou stráví student ve škole jen jeden den za dva týdny, což umožní při studiu pracovat. Musí ale počítat s tím, že spoustu věcí se musí naučit doma, samostatně. Ale žádný strach, dálkové studium na naší škole už zvládla spousta lidí!

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Maturitní nástavbové,
2 roky (denní studium),
3 roky (dálkové studium)

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

CENA STUDIA
Zdarma

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně v denním studiu,
více informací zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během denního studia 2 týdny

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 64-41-L/51
Obor vzdělání: Podnikání
Lékařská prohlídka: ne
Přijímací zkoušky: ano, ČJ a MAT, více zde
Počet přijímaných žáků: 30

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT TENTO OBOR PRÁVĚ U NÁS?

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
− ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti;
− vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky;
− stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně;
− manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel;
− pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti;
− dokázat charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku;
− provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní marketingovou strategii;
− orientovat se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské dovednosti;
− zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku;
− evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku;
− provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob;
− provádět základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku;
− provádět mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů;
− vést daňovou evidenci;
− účtovat o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku;
− provádět účetní uzávěrku;
− sestavovat účetní závěrku;
− orientovat se v soustavě daní;
− stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční;
− orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích;
− vést jednání s obchodními partnery.

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ

V denní formě studia je zařazena i praktická výuka. Ve škole zahrnuje především účetnictví.

V prvním ročníku vysíláme studenty na dvoutýdenní individuální praxi u zaměstnavatelů. Student si sám zvolí firmu, ve které chce získat zkušenosti, ideálně v návaznosti na jeho obor vyučení. Zapojí se do činnosti ve firmě a má za úkol také sledovat její řízení, chod, organizaci práce apod. Získává tak zkušenosti přímo z podnikatelského prostředí.

V dálkové formě studia praxe není zařazena jednak  z důvodu odlišné organizace studia, jednak proto, že tito studenti studují při zaměstnání. Při své práci mohou přímo sledovat činnosti, o kterých se učí ve škole.

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU