Tento obor studia je více o strojírenství než o zemědělství. Nenaučíš se nic pěstovat ani chovat, ale zato budeš umět udělat servis motoru, opravit jakoukoli další část traktoru nebo stroje, získáš tři řidičské průkazy, svářečské oprávnění, naučíš se základy obrábění na soustruhu a základy kovářství.

Říkáš si, že zrovna v zemědělství nevidíš svou budoucnost? Byla by to škoda, protože zemědělci dnes pořizují špičkovou techniku. Ale pokud budeš hledat práci kdekoli ve strojírenství, výuční list opraváře zemědělských strojů má všude dobrý zvuk. Všichni vědí, jak univerzální znalosti a dovednosti tento obor poskytuje.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč ročně, více informací zde

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Traktor, osobní a nákladní automobil, více zde

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
CO2, svařování a řezání plamenem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia minimálně 4 týdny

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 41-55-H/01
Obor vzdělání: Opravář zemědělských strojů
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 30

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

Tento obor studia je více o strojírenství než o zemědělství. Nenaučíš se nic pěstovat ani chovat, ale zato budeš umět udělat servis motoru, opravit jakoukoli další část traktoru nebo stroje, získáš tři řidičské průkazy, svářečské oprávnění, naučíš se základy obrábění na soustruhu a základy kovářství.

Říkáš si, že zrovna v zemědělství nevidíš svou budoucnost? Byla by to škoda, protože zemědělci dnes pořizují špičkovou techniku. Ale pokud budeš hledat práci kdekoli ve strojírenství, výuční list opraváře zemědělských strojů má všude dobrý zvuk. Všichni vědí, jak univerzální znalosti a dovednosti tento obor poskytuje.

Podrobněji o náplni studia a uplatnění absolventů

TYP A DÉLKA STUDIA
Učební, 3 roky

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
U Jezu – virtuální prohlídka zde

MOŽNOSTI STIPENDIA
Až 3 000 Kč pololetně, více informací zde

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Traktor, osobní a nákladní automobil

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
CO2, svařování a řezání plamenem, více zde

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ
Během studia minimálně 4 týdny

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Kód oboru: 41-55-H/01
Obor vzdělání: Opravář zemědělských strojů
Lékařská prohlídka: ano
Přijímací zkoušky: ne
Počet přijímaných žáků: 30

MOŽNOST DALŠÍHO STUDIA
Nástavbové maturitní studium, více informací zde

DOKUMENTY OBORU

Učební plán oboru
Přijímací řízení
Přihláška
Přestup z jiné střední školy

PROČ STUDOVAT OBOR OPRAVÁŘ ZEM. STROJŮ PRÁVĚ U NÁS?

STUDENTI OBORU A DĚNÍ NA ŠKOLE

Více informací o probíhajících akcích na škole je na      

o náplni studia a o uplatnění

Během studia se žáci učí:
– pracovat s technickou dokumentací, tzn. aby absolventi správně četli technické výkresy a vhodně využívali další způsoby grafické
komunikace jako součást technické přípravy výroby jednotlivých výrobků nebo jejich součástí;
− využívat počítačové aplikace při opravárenské činnosti a při hledání optimálních způsobů využívání strojů a zařízení;
− orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat požadavky uvedené v technické dokumentaci k opravovaným strojům a zařízením (seřizovací hodnoty, servisní lhůty a další údaje např. z dílenských příruček a katalogů náhradních dílů);
− správně posuzovat užitné, technologické a ekonomické vlastnosti materiálů a uplatňovat znalosti těchto vlastností při rozhodování a volbě optimálního typu materiálu;
− dodržovat zásady hospodárného užívání a ekologické likvidace materiálů po skončení jejich životnosti;
− volit vhodné způsoby uskladnění materiálů;
− sledovat vývoj nových druhů materiálů;
− dokonale zvládnout práci s ručním nářadím, stroji a zařízeními a veškeré operace potřebné pro zhotovení daného výrobku nebo pro realizaci příslušné opravy;
− měřit sledované hodnoty a seřizovat stroje s využitím vhodných diagnostických přístrojů (klasických i elektronických) a doporučených metod;
− dodržovat předepsaný technologický postup nebo jeho varianty;
− správně vybírat nebo specifikovat potřebné nástrojové vybavení;
− pracovat podle stanovených pracovních režimů technologického vybavení;
− dodržovat závazné pracovní postupy sestavené pro jednotlivá pracoviště, uvědomovat si odpovědnost za výsledky své práce, dbát na přesnost provedení;
− používat vhodné způsoby skladování, balení a přepravy výrobků;
− dodržovat bezpečné pracovní postupy;
− sledovat vývoj technologických zařízení a jejich technických možností;
− vést základní evidenci a běžnou hospodářskou administrativu spojenou s opravárenskou činností;
− řídit motorová vozidla skupin T, B, C;
− samostatně zhotovovat jednoduché výrobky podle technické dokumentace;
− měřit běžnými měřidly s dostatečnou přesností;
− operace ručního zpracování kovů, především pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, vystružování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování, kování, zabrušování a lapování, lepení;
− základní technologické operace strojního obrábění, především soustružení, frézování, obrážení a broušení;
− funkci strojních celků a součástí motorových vozidel (především traktorů) a mechanizačních prostředků používaných při pěstování rostlin a chovu
hospodářských zvířat;
− diagnostikovat poruchy a závady zařízení s využitím objektivních i subjektivních metod diagnostiky a dostupných diagnostických zařízení;
− stanovit příčinu poruchy a zamezit v rámci možností jejímu opakování;
− stanovit nejvhodnější technologický postup opravy k odstranění zjištěné závady, provést kvalifikovaně opravu, přezkoušet a správně seřídit opravený stroj;
− dodržovat termíny pravidelné údržby a kontroly a předcházet včasným diagnostikováním závad rozsáhlejšímu poškození strojů, zařízení a motorových vozidel;
− svářet v rozsahu kurzů ZK 111 W01 a ZK 311W01.

Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou připravení hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Šířka profilu umožňuje jejich uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění. Mohou se uplatnit také při samostatném podnikání v oblasti opravárenství a servisních služeb pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření (zejména na mechanizaci zemědělství) nebo orientovaných na podnikání.

PARTNEŘI OBORU

ZAJÍMAVOSTI, NOVINKY A TRENDY OBORU

PODOBNÉ OBORY

Agropodnikání