VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Základní údaje o zadavateli 
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem U Jezu 7, Nový Jičín, PSČ 741 01
IČO: 00848077
Profil zadavatele:      https://nen.nipez.cz/profil/tznj

Zástupce zadavatele
Zástupcem zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 28305043, e-mail: msk@mt-legal.com. Zástupce zadavatele je v souladu s ust. § 43 ZZVZ pověřen výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení a je taktéž pověřen k přijímání případných námitek dodavatelů dle ust. § 241 a násl. ZZVZ (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).
II. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace bude uveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/tznj.

Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje na portálu Národní elektronický nástroj (dále jen „elektronický nástroj“) dostupného na https://nen.nipez.cz. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje uvedeného výše, a to do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek:        do 25. dubna 2022, 11:00 hod.
Místo (adresa) pro elektronické podání nabídek:         https://nen.nipez.cz
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát pro šifrování) zašifrována. Tento certifikát pro šifrování je ke stažení v sekci „Zadávací dokumentace“ u této veřejné zakázky. Nabídka, která certifikátem stanoveným v této zadávací dokumentace zašifrována nebude nebo bude zašifrována jiným certifikátem, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ
Pravidla pro hodnocení nabídek jsou součástí zadávací dokumentace.

V Ostravě dne 27. března 2022

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář