Průvodce přijímacím řízením do učebních oborů

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

Pozvánky na přijímačky jsme rozeslali e-mailem všem, kteří jej měli uvedený na přihlášce, ostatním poštou. Přijetí pozvánky nám s uvedením jména a oboru studia uchazeče, prosím, potvrďte e-mailem na skola@tznj.cz (nebo SMS na 736 769 889). Děkujeme.

 Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení se podávají do 1. března. Součástí přihlášky zpravidla musí být potvrzení lékaře, netýká se to našich oborů Ekologie a biologie a Podnikání. Formulář přihlášky a další informace jsou na https://www.tznj.cz/prijimaci-matur#prihlaska   Přihláška se zasílá na adresu U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín (pro všechny naše obory studia).

  Pro uchazeče přijaté ke studiu – informace k nástupu do školy a ke studiu ve šk. roce 2022/23:
pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium (denní, dálkové),
pro učební obory.

Přihlášky ke studiu se pro první kolo přijímacího řízení přijímají do 1. března. Do dalších kol příjímacího řízení je možné podávat přihlášky i později průběžně.

Formuláře přihlášek ke studiu

Základní školy (resp. střední školy s obory s výučním listem) by je měly mít k dispozici. Uchazečům o nástavbové studium (především dálkové) je můžeme zaslat. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení se podává přihláška na stejných formulářích jako pro kolo první.

Přihlášku si také můžete vytisknout sami (nemusí být barevná).

   Formuláře najdete zde na webu MŠMT ČR.

Údaje k vyplnění:

– název školy: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p.o.

– kód a název oboru: najdete na webové stránce příslušného oboru zde

Potvrzení prospěchu na přihlášce:

– uchazečům ze základní školy a uchazečům do nástavbového studia potvrdí jejich škola (kulaté razítko, podpis);

– ostatním uchazečům může prospěch na přihlášce potvrdit příslušná škola, kterou dříve navštěvovali, nebo mohou k přihlášce doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení nebo se mohou s přihláškou a originály vysvědčení dostavit na sekretariát naší školy (sekretářka kopii ověří sama zdarma).

A. Před podáním přihlášek

Uchazeč – osoba, která se hlásí ke vzdělávání ve střední škole

 • Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve SŠ (nebo ZŠ, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání SŠ, informuje se na internetu o počtech přijímaných uchazečů (informace zde). Informuje se o podmínkách přijímání na konkrétní SŠ (navštíví ji ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u vedení školy nebo na jejích webových stránkách). Ověří si zejména, jaká kritéria SŠ pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovuje.
 • Poradí se s výchovným poradcem nebo s pracovníkem školského poradenského zařízení, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Obstará si pro 1. kolo 1 až 2 přihlášky – buď v ZŠ, SŠ, nebo v prodejnách SEVT, nebo si stáhne tiskopis z webové stránky MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT podle § 60a odst. 2 školského zákona. Pro školní rok 2017/2018 jsou vydány nové tiskopisy přihlášek (www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1). Formulář přihlášky nemusí být barevný, může být vytištěn černobíle.
 •  V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, případně zaměření podle ŠVP, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona). V obou přihláškách se školy (obory vzdělání) uvádí ve stejném pořadí. Na jednu školu lze podat dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. Při podání jen jediné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou.
 • Vyplní přihlášku/y a nechá si na nich případně ověřit klasifikaci z příslušných ročníků v ZŠ (razítko a podpis) nebo ji vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení, příp. výpisu z vysvědčení (§ 1 odst. 2 vyhlášky).
 • V případě cizinců se státní příslušností mimo členské státy Evropské unie je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR (viz § 20 odst. 3 školského zákona).
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, případně ji může za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou podat ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili s žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) je oprávněn rozhodnout o zastupování jejich dítěte při přijímání ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení podle § 877 odst. 2 občanského zákoníku (škola o této záležitosti rozhodnout nemůže).

   B. Odevzdání přihlášek a vyzvednutí zápisových lístků

 • Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 1. kolo podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ – nejvýše 2 přihlášky do 1. března. Přihlášku ke vzdělávání je třeba odevzdat v tištěné podobě, nikoli elektronicky vzhledem k přikládaným potvrzením a ověřeným dokladům. Přihláška musí být podepsaná nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, popř. jen zletilým uchazečem.
 • Může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání. Pokud se hlásí na dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Uchazeč, který podává pro 1. kolo dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy (obory vzdělání) v tomtéž pořadí.
 • K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady (pokud nejsou potvrzeny přímo na přihlášce). Těmito doklady jsou: vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva ročníky vzdělávání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání, pokud je pro konkrétní obor vzdělání stanovena.
 • V případě podání přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uschovat si podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
 • Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek ve své škole, ostatní uchazeči na krajském úřadu na základě žádosti (osobně nebo online na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html ); pro školní rok může uchazeč obdržet jen jeden zápisový lístek. Přitom je podstatné, aby zápisový lístek obsahoval stejné osobní údaje, které jsou uváděny v přihlášce ke vzdělávání (je předkládán stejným uchazečem). Údaje o škole a oboru vzdělání se na zápisovém lístku uvádí až v návaznosti na vyhlášené seznamy přijatých uchazečů. Dále je důležité si zápisový lístek uschovat tak, aby jej měl uchazeč k dispozici, až bude na základě rozhodnutí o přijetí určovat, které škole potvrdí úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.
Předpokládaný celkový počet přijímaných uchazečů do oborů s výučním listem v přijímacím řízení 2022  (bude aktualizováno v průběhu přijímacího řízení od května formou zveřejňování zbývajících volných míst):
23-51-H/01 Strojní mechanik 24
23-52-H/01 Nástrojař 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 12
33-56-H/01 Truhlář 24
36-52-H/01 Instalatér 24
36-64-H/01 Tesař 12
36-67-E/02 Stavební práce 12
36-67-H/01 Zedník 12
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 30

C. Po odevzdání přihlášek

 • Uchazeč se může informovat ve SŠ o dalším průběhu přijímacího řízení.
 • Obdrží písemné sdělení o zahájení přijímacího řízení. Může být školou vyzván k doplnění podkladů nebo údajů, pokud není přihláška úplná, případně k odstranění vad v předložených dokladech.
 • Očekává výsledek prvního kola přijímacího řízení. Rozhodující je pro uchazeče oznámení, kterým je zveřejněno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje alespoň na dobu 15 dnů seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem hodnocení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách www.tznj.cz). K tomu platí, že zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Hlavní zásady – 1. kolo a další kola: uchazeči do učebních oborů budou přijímáni jen na základě prospěchu.

D. Zkoušky v 1. kole a v dalších kolech přijímacího řízení 

 • Přijímací zkouška se na SŠTZ Nový Jičín do učebních oborů nekoná.

Rozhodnutí o přijetí se vyvěšuje formou seznamu ve škole a na webu www.tznj.cz  Uchazečům pak posíláme sdělení o přijetí s dalšími pokyny. Sdělení má jen informativní funkci, rozhodujícím dokumentem je vyvěšený seznam přijatých.

Rozhodnutí o nepřijetí se posílá poštou.

Termíny oznámení rozhodnutí (vývěskou ve škole a na www.tznj.cz): v prvním kole záleží na organizaci přijímacího řízení v daném roce, zpravidla od 22. dubna.  V dalších kolech se výsledky zveřejňují vždy k datu uzavření kola.

Uchazeč má možnost odvolání. Před jeho podáním doporučujeme konzultovat důvody nepřijetí a další možnosti postupu s ředitelem školy. Odvolání se posílá na adresu školy.

E. Ukončení hodnocení uchazečů v přijímacím řízení (Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

 • Uchazeč se informuje v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se zasílá poštou nebo datovou schránkou. Ukládá se na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).
 • Přijatým uchazečům bude ze SŠTZ Nový Jičín zasláno sdělení, které může sloužit i jako potvrzení o přijetí (pro cizineckou policii, banku, dopravní podnik apod.).

F. Možnost odvolání

 • Uchazeč je oprávněn se odvolat proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.

G. Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

 • Uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na střední škole na webových stránkách www.tznj.cz   Přihlášky do dalších kol se přijímají průběžně.
 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem.

Uchazeč o studium učebního oboru musí své přijetí ke studiu potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč, který podal dvě přihlášky, může být přijat v obou případech. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí, do které školy (do kterého oboru) nastoupí.

Zápisový lístek dostanou žáci ZŠ na své škole, ostatní si o něj mohou požádat na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html

H. Potvrzení nástupu do střední školy – zápisový lístek

 • Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60g odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Neuplatněním zápisového lístku se ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí i v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku (při přestupu podle § 66 školského zákona se zápisový lísek neuplatňuje). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
 • V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání, nebo na základě potvrzení školy (rozhodnutí) o přijetí do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky, pokud zápisový lístek již uplatnil dříve ve škole do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
 • Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).
 • Na tiskopisu zápisového lístku se již uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro který je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).

Datum a hodina nástupu do studia je uvedeno na sdělení o přijetí, které od nás uchazeč obdrží. Rovněž je uvedeno, na kterém z našich dvou pracovišť bude probíhat výuka.

Informace přijatým uchazečům – učební obory
Učebnice pro 1. ročník

Informace přiměřeně platí i pro uchazeče přijaté přestupem či do vyššího ročníku.

Budoucím žákům všech učebních oborů jsou informace zasílány i poštou s dotazníkem a návratkou.

I. Nástup do střední školy

 • Žákem 1. ročníku SŠ se přijatý uchazeč stává prvním dnem školního roku. Teprve po nástupu do školy může škola vystavit potvrzení o studiu.

Dobré rady k přijímacímu řízení

 • Přijímání ke studiu do 1. ročníku probíhá od dubna až do konce srpna a je organizováno formou jednotlivých kol. Přihlášku je tedy možné podat kdykoli v tomto období. Uchazeči o studium, kteří se hlásí do prvního kola mají jistotu, že jsou ještě volná všechna místa. Ve většině oborů však bývají volná místa i v dalších kolech.

 • Druhé a další kola přijímacího řízení bývají vyhlašována a uzavírána zpravidla podle obdržených přihlášek. Termíny proto nejsou pevně plánovány.

 • Může se stát, že do některého oboru je více přihlášek než volných míst. Žádný strach, řada míst se uvolní, protože uchazeči si podávají dvě přihlášky. Někteří se rozhodnou pro jiný obor.

Informace k přijímání na střední školy na webu ministerstva školství

Nepomohly vám informace na této stránce?

Pomůžeme vám. Volejte nebo pište e-mail.

Konzultant pro přijímací řízení – U Jezu (obor Opravář. zem. strojů) – telefon
Konzultant pro přijímací řízení – U Jezu (obor Opravář. zem. strojů) – e-mail
Konzultant pro přijímací řízení – Šenovská (ostatní učební obory) – telefon
Konzultant pro přijímací řízení – Šenovská (ostatní učební obory) – e-mail