Průvodce přijímacím řízením do učebních oborů

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů

Kritéria přijímacího řízení ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, pro přijímání uchazečů ke studiu od 1. září 2024.

Dokument obsahuje rovněž:

 • počty přijímaných uchazečů,
 • požadované přílohy k přihlášce do jednotlivých oborů studia,
 • podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory studia,
 • vyhlášení prvního kola přijímacího řízení.

Podávání přihlášek, přijímací zkoušky, termíny v přijímacím řízení, algoritmus přijetí uchazečů

Materiál ministerstva školství k přijímacímu řízení 2024: podávání přihlášek, přijímací zkoušky a jejich termíny, přijímání na střední školy. Tyto informace najdete také na webu www.prihlaskynastredni.cz

Informace k podávání přihlášek a celému průběhu přijímacího řízení jsou vysvětleny ve videorozhovoru.

Algoritmus rozřazení (způsob přijetí) uchazečů je vysvětlen ve videu.

  Elektronicky můžete podat přihlášku a pak sledovat průběh přijímacího řízení na adrese www.dipsy.cz.

Tiskopisy přihlášek pro podání vytištěné přihlášky jsou ke stažení na stránce ministerstva školství. Je to možnost pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou využít elektronickou přihlášku.

Pro podrobnější informace zvolte našeho průvodce přijímacím řízením pro maturitní obory nebo pro učební obory.

Termín podání přihlášek do 1. kola

   Od 1. února do 20. února 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 •    12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 •    29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Speciální web Ministerstva školství ČR a CERMATu k novému systému přihlašování na střední školy: www.prihlaskynastredni.cz

  Digitální přihlašovací systém pro elektronické podání přihlášky na adrese www.dipsy.cz. Systém zajistí i příp. pozvání na přijímací zkoušku, budou v něm zveřejněny všechny potřebné informace o průběhu přijímacího řízení a rovněž výsledky přijímání.

Web organizace CERMAT, která spravuje informační systém k přijímacímu řízení a organizuje přijímací zkoušky: prijimacky.cermat.cz

Termín podání přihlášek do 1. kola

Od 1. února do 20. února – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Forma přihlášek ke studiu

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Údaje k vyplnění:

– název školy: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p.o.

– kód a název oboru: najdete na webové stránce příslušného oboru zde

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí “nad čarou” ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete “nad čarou” ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Musím podat přihlášku do všech tří oborů vzdělání?

Ne, nemusíte. Je na Vás, zda podáte přihlášku do jednoho, dvou nebo všech tří oborů.

Když si po podání přihlášky rozmyslím pořadí mých škol (oborů vzdělání), mohu pořadí změnit?

Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

Může v případě zletilého uchazeče vyplnit plně digitální přihlášku ke studiu rodič (zákonný zástupce) po přihlášení svou bankovní identitou v případě, že zletilý uchazeč nemá možnost přihlášení vlastní bankovní identitou nebo jiným ověřeným způsobem přihlášení?

Ano, je to možné, ale bude tak činit přes tlačítko pro „zmocněnce“ a musí k přihlášce přiložit plnou moc (nemusí být ověřená), kterou mu uchazeč udělil.

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Do 30. listopadu 2023 – podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.
 • Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Vždy:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Požadované přílohy k přihlášce do našich učebních oborů:

obor
studia
lékařský
posudek
o zdravotní
způsobilosti
hodnocení
na vysvědčeních
ze ZŠ
přihlašování:
elektronicky v www.dipsy.cz
nebo
formulář přihlášky
formulář formulář potvrzený ZŠ
nebo kopie vysvědčení
všechny učební obory ano ano

Kritéria přijímání a předpokládané celkové počty přijímaných uchazečů v přijímacím řízení jsou zveřejněny pro každý rok v sekci aktuálních informací (počty jsou aktualizovány v průběhu přijímacího řízení od května formou zveřejňování zbývajících volných míst).

Ředitelé středních škol sestaví pořadí uchazečů přihlášených na jejich školu – od nejlepšího po nejhoršího (pro každý obor zvlášť). Použijí kritéria, která zveřejnili v termínu do konce ledna. Neberou přitom v úvahu preference uchazečů (tj. pořadí škol uvedené na přihlášce) a nerozhodují zatím o přijetí nebo nepřijetí.

Ředitel zadá pořadí uchazečů do informačního systému přijímacího řízení a systém provede rozřazení (přijetí) uchazečů na jednotlivé školy. Algoritmus rozřazení je vysvětlen v přiloženém videu. Ředitel školy obdrží seznam přijatých uchazečů a potvrdí jej v inf. systému. Tím je přijímání v daném kole ukončeno.

V polovině května budou zveřejněny výsledky prvního kola přijímacího řízení v informačním systému a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč “pod čarou” a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí “nad čáru”. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat?

Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat.

Datum a hodina nástupu do studia je uvedeno na sdělení o přijetí, které od nás uchazeč obdrží. Rovněž je uvedeno, na kterém z našich dvou pracovišť bude probíhat výuka.

Informace přijatým uchazečům – učební obory
Učebnice pro 1. ročník

Informace přiměřeně platí i pro uchazeče přijaté přestupem či do vyššího ročníku.

Budoucím žákům všech učebních oborů jsou informace zasílány i poštou s dotazníkem a návratkou.

I. Nástup do střední školy

 • Žákem 1. ročníku SŠ se přijatý uchazeč stává prvním dnem školního roku. Teprve po nástupu do školy může škola vystavit potvrzení o studiu.

Dobré rady k přijímacímu řízení

 • Přijímání ke studiu do 1. ročníku probíhá až do konce srpna a je organizováno formou jednotlivých kol. Přihlášku je tedy možné podat kdykoli v tomto období. Uchazeči o studium, kteří se hlásí do prvního kola mají jistotu, že jsou ještě volná všechna místa. Ve většině oborů však bývají volná místa i v dalších kolech.

 • Druhé a další kola přijímacího řízení bývají vyhlašována a uzavírána zpravidla podle obdržených přihlášek. Termín druhého kola je každoročně upřesněn ministerstvem, další kola vyhlašuje vedení školy operativně.

Informace k přijímání na střední školy na webu ministerstva školství

Nepomohly vám informace na této stránce?

Pomůžeme vám. Volejte nebo pište e-mail.

Konzultant pro přijímací řízení – U Jezu (obor Opravář. zem. strojů) – telefon
Konzultant pro přijímací řízení – U Jezu (obor Opravář. zem. strojů) – e-mail
Konzultant pro přijímací řízení – Šenovská (ostatní učební obory) – telefon
Konzultant pro přijímací řízení – Šenovská (ostatní učební obory) – e-mail
Průvodce přijímacím řízením do maturitních oborů