PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM DO MATURITNÍCH OBORŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO STUDIA

   VOLNÁ MÍSTA PRO UCHAZEČE O STUDIUM do 1. ročníku 2023/24

Volná místa v 1. ročníku k datu 18.5.2023 (předpoklad – stále probíhá odevzdávání zápisových lístků). Jsou-li u daného oboru uvedena volná místa, je možné průběžně podávat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Bližší informace o jednotlivých oborech můžete získat na tel. 775 615 795.

V případě zájmu o přestup nebo přijetí do vyššího ročníku se můžete informovat o počtech volných míst v konkrétním oboru a ročníku na tel. 515 918 117.

obor studia  1. ročník: předpokládaný počet přijímaných uchazečů / volná místa
16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) 30 / 0
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 30 / 10
41-41-M/01  Agropodnikání 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium denní) 30 / 0
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium dálkové) 30 / 15
23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník) 24 / 3
23-52-H/01  Nástrojař 12 / 0
23-56-H/01  Obráběč kovů 12 / 5
33-56-H/01  Truhlář 24 / 5
33-64-H/01  Tesař 12 / 3
36-52-H/01  Instalatér 24 / 0
36-67-H/01  Zedník 12 / 4
36-67-E/02  Stavební práce 12 / 4
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 30 / 0

Přijímací řízení 2023 

Je vyhlášeno další kolo přijímacího řízení, přihlášky lze podávat do většiny oborů (viz tabulku volných míst).

3. kolo

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 17. května 2023

Přijatí uchazeči do maturitních oborů– zveřejněno 17. května 2023

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 10. května 2023

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM do maturitních čtyřletých oborů běží po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM  odešleme poštou (popř. datovou schránkou) rozhodnutí o nepřijetí. Teprve po jeho obdržení můžete podat odvolání, dříve podané není platné.

2. kolo

Přijatí uchazeči do maturitních a učebních oborů denní formy studia – zveřejněno 3. května 2023

Přijatí uchazeči do maturitního nástavbového oboru – zveřejněno 3. května 2023

1. kolo
Přijatí uchazeči do maturitních čtyřletých oborů – zveřejněno 28. dubna 2023

Přijatí uchazeči do maturitního nástavbového oboru – zveřejněno 28. dubna 2023

Informativní seznam uchazečů do maturitních oborů

Přijatí uchazeči do učebních oborů – zveřejněno 22. dubna 2023

Informativní seznam uchazečů do učebních oborů

—————————————————————-

Přihlášky ke studiu se pro první kolo přijímacího řízení přijímají do 1. března. Do dalších kol příjímacího řízení je možné podávat přihlášky i později průběžně.

Formuláře přihlášek ke studiu

Základní školy (resp. střední školy s obory s výučním listem) by je měly mít k dispozici. Uchazečům o nástavbové studium (především dálkové) je můžeme zaslat. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení se podává přihláška na stejných formulářích jako pro kolo první.

Přihlášku si také můžete vytisknout sami (nemusí být barevná).

   Formuláře najdete zde na webu MŠMT ČR.

Údaje k vyplnění:

– název školy: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p.o.

– kód a název oboru: najdete na webové stránce příslušného oboru zde

Potvrzení prospěchu na přihlášce:

– uchazečům ze základní školy a uchazečům do nástavbového studia potvrdí jejich škola (kulaté razítko, podpis);

– ostatním uchazečům může prospěch na přihlášce potvrdit příslušná škola, kterou dříve navštěvovali, nebo mohou k přihlášce doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení nebo se mohou s přihláškou a originály vysvědčení dostavit na sekretariát naší školy (sekretářka kopii ověří sama zdarma).

A. Před podáním přihlášek

Uchazeč – osoba, která se hlásí ke vzdělávání ve střední škole

 • Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve SŠ (nebo ZŠ, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání SŠ, informuje se na internetu o počtech přijímaných uchazečů (informace zde). Informuje se o podmínkách přijímání na konkrétní SŠ (navštíví ji ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u vedení školy nebo na jejích webových stránkách). Ověří si zejména, jaká kritéria SŠ pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovuje.
 • Poradí se s výchovným poradcem nebo s pracovníkem školského poradenského zařízení, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Obstará si pro 1. kolo 1 až 2 přihlášky – buď v ZŠ, SŠ, nebo v prodejnách SEVT, nebo si stáhne tiskopis z webové stránky MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT podle § 60a odst. 2 školského zákona. Pro školní rok 2017/2018 jsou vydány nové tiskopisy přihlášek (www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1). Formulář přihlášky nemusí být barevný, může být vytištěn černobíle.
 •  V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, případně zaměření podle ŠVP, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona). V obou přihláškách se školy (obory vzdělání) uvádí ve stejném pořadí. Na jednu školu lze podat dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. Při podání jen jediné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou.
 • Vyplní přihlášku/y a nechá si na nich případně ověřit klasifikaci z příslušných ročníků v ZŠ (razítko a podpis) nebo ji vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení, příp. výpisu z vysvědčení (§ 1 odst. 2 vyhlášky).
 • Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.
 • Uchazeč, který se hlásí v 1. kole jen na obory s MZ, v nichž je povinným kritériem hodnocení jednotná zkouška, koná tuto zkoušku v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí.
 • V případě cizinců se státní příslušností mimo členské státy Evropské unie je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR (viz § 20 odst. 3 školského zákona).
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Další podrobností k tomuto postupu jsou obsaženy ve vyhlášce a v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (č. j. MSMT-21506/2017-1), které je zveřejněné na webu www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, případně ji může za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou podat ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili s žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) je oprávněn rozhodnout o zastupování jejich dítěte při přijímání ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení podle § 877 odst. 2 občanského zákoníku (škola o této záležitosti rozhodnout nemůže).


B. Odevzdání přihlášek a vyzvednutí zápisových lístků

 • Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 1. kolo podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ – nejvýše 2 přihlášky do 1. března. Přihlášku ke vzdělávání je třeba odevzdat v tištěné podobě, nikoli elektronicky vzhledem k přikládaným potvrzením a ověřeným dokladům. Přihláška musí být podepsaná nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, popř. jen zletilým uchazečem.
 • Může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání. Pokud se hlásí na dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Uchazeč, který podává pro 1. kolo dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy (obory vzdělání) v tomtéž pořadí.
 • K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady (pokud nejsou potvrzeny přímo na přihlášce). Těmito doklady jsou: vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva ročníky vzdělávání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání, pokud je pro konkrétní obor vzdělání stanovena, a u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, doporučení školského poradenského zařízení podle § 16 a § 60b odst. 4 školského zákona a § 13 vyhlášky.
 • V případě podání přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uschovat si podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
 • Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek ve své škole (termíny viz tabulku v příloze), ostatní uchazeči na krajském úřadu na základě žádosti (osobně nebo online na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html ); pro školní rok může uchazeč obdržet jen jeden zápisový lístek. Přitom je podstatné, aby zápisový lístek obsahoval stejné osobní údaje, které jsou uváděny v přihlášce ke vzdělávání (je předkládán stejným uchazečem). Údaje o škole a oboru vzdělání se na zápisovém lístku uvádí až v návaznosti na vyhlášené seznamy přijatých uchazečů. Dále je důležité si zápisový lístek uschovat tak, aby jej měl uchazeč k dispozici, až bude na základě rozhodnutí o přijetí určovat, které škole potvrdí úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.
Předpokládané celkové počty přijímaných uchazečů do oborů s maturitou v přijímacím řízení 2022 (bude aktualizováno v průběhu přijímacího řízení od května formou zveřejňování zbývajících volných míst):
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 30
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30
41-41-M/01 Agropodnikání 30
64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 30
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 30

C. Po odevzdání přihlášek

 • Uchazeč se může informovat ve SŠ o dalším průběhu přijímacího řízení.
 • Očekává doručení pozvánky na přijímací zkoušku (případně se informuje ve škole).
 • Může být školou vyzván k doplnění podkladů nebo údajů, pokud není přihláška úplná, případně k odstranění vad v předložených dokladech.
 • Na základě pozvánky se dostaví k přijímací zkoušce.
 • Očekává výsledek prvního kola přijímacího řízení. U oborů s MZ, kde se koná jednotná zkouška, se výsledek vyhlašuje (nebo zasílá nepřijatým uchazečům) do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (zpravidla do konce dubna).
 • Rozhodující je pro uchazeče oznámení, kterým je zveřejněno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje alespoň na dobu 15 dnů seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem hodnocení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách www.tznj.cz). K tomu platí, že zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Hlavní zásady – 1. kolo: uchazeči do maturitních oborů budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě přijímací zkoušky (MAT, ČJ) a hodnocení prospěchu z předchozího studia.

Hlavní zásady – 2. a další kola: uchazeči do maturitních oborů budou v 2. a dalších kolech přijímacího řízení přijímáni na základě hodnocení prospěchu z předchozího studia. Přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací zkouška do maturitních oborů je jednotná pro všechny střední školy a probíhá formou testů z matematiky a českého jazyka. Organizátorem zkoušky a dodavatelem testů je společnost CERMAT. Zkouška se koná na obou školách, do kterých se uchazeč hlásí (v případě, že se hlásí na dva obory s maturitou).

Přijímací zkoušky proběhnou v termínech 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022.

Uchazeči, kteří podali dvě přihlášky na maturitní obory, se mohou zúčastnit obou termínů, pro obě přihlášky se jim započítá jen lepší výsledek z každého testu (ČJ, MAT). Uchazeči, keří podali jen jednu přihlášku na maturitní obor, budou konat přijímací zkoušku jen jednou. Náhradní termín se uskuteční v květnu.

   Bližší informace na webu MŠMT ČR.

   Další informace o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž zveřejněny ilustrační testy k vyzkoušení.

D. Zkoušky v 1. kole přijímacího řízení a náhradní zkoušky (termíny viz tabulku v příloze)

 • Uchazeč se účastní přijímací zkoušky jak stanoví ředitel školy ve vyhlášení přijímacího řízení.
 • Uchazeč se může zúčastnit zkoušky dvakrát, pokud podal dvě přihlášky do oborů s MZ. Při podání pouze jedné přihlášky na obor s MZ může konat zkoušku pouze jednou.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).
 • Stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

Rozhodnutí o přijetí se vyvěšuje formou seznamu ve škole a na webu www.tznj.cz  Uchazečům pak posíláme sdělení o přijetí s dalšími pokyny. Sdělení má jen informativní funkci, rozhodujícím dokumentem je vyvěšený seznam přijatých.

Rozhodnutí o nepřijetí se posílá poštou.

Termíny oznámení rozhodnutí (vývěskou ve škole a na www.tznj.cz): 

– 28. až 30. dubna 2022 do oborů s maturitní zkouškou (pravděpodobně 28. dubna odpoledne).

V dalších kolech se výsledky zveřejňují vždy k datu uzavření kola.

Uchazeč má možnost odvolání. Před jeho podáním doporučujeme konzultovat důvody nepřijetí a další možnosti postupu s ředitelem školy. Odvolání se posílá na adresu školy.

E. Ukončení hodnocení uchazečů v přijímacím řízení (Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

 • Uchazeč se informuje v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se zasílá poštou nebo datovou schránkou. Ukládá se na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).
 • Přijatým uchazečům bude ze SŠTZ Nový Jičín zasláno sdělení, které může sloužit i jako potvrzení o přijetí (pro cizineckou policii, banku, dopravní podnik apod.).

F. Možnost odvolání

 • Uchazeč je oprávněn se odvolat proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.

G. Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

 • Nepřijatý uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na střední škole na webových stránkách www.tznj.cz   Přihlášky do dalších kol se přijímají průběžně.
 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit (je stejná jako pro 1. kolo přijím. řízení).
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem (u nástavbového studia návratkou).

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek nepotřebují. Přijatým do nástavbového studia posíláme návratku, která nám slouží jako potvrzení zájmu o studium na naší škole.


Uchazeč o studium čtyřletého maturitního oboru musí své přijetí ke studiu potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč, který podal dvě přihlášky, může být přijat v obou případech. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí, do které školy (do kterého oboru) nastoupí.

Zápisový lístek dostanou žáci ZŠ na své škole, ostatní si o něj mohou požádat na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html

H. Potvrzení nástupu do střední školy – zápisový lístek

Čtyřleté denní studium

 • Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60g odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Neuplatněním zápisového lístku se ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí i v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku (při přestupu podle § 66 školského zákona se zápisový lísek neuplatňuje). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
 • V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání, nebo na základě potvrzení školy (rozhodnutí) o přijetí do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky, pokud zápisový lístek již uplatnil dříve ve škole do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
 • Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).
 • Na tiskopisu zápisového lístku se již uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro který je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).

Nástavbové studium

 • Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, bude studovat. Své rozhodnutí potvrdí škole odesláním návratky, kterou obdržel spolu se sdělením o přijetí do studia. Návratku je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů.

Datum a hodina nástupu do studia je uvedeno na sdělení o přijetí, které od nás uchazeč obdrží. Rovněž je uvedeno, na kterém z našich dvou pracovišť bude probíhat výuka.

Informace přijatým uchazečům – maturitní obory (čtyřleté a denní forma nástavbového studia)
Informace přijatým uchazečům – nástavbové studium (dálková forma)
Učebnice pro 1. ročník

Informace přiměřeně platí i pro uchazeče přijaté přestupem či do vyššího ročníku.

Budoucím žákům oboru Mechanik strojů a zařízení jsou informace zasílány i poštou s dotazníkem a návratkou. Žákům ostatních maturitních oborů nebudou informace zasílány.

I. Nástup do střední školy

 • Žákem 1. ročníku SŠ se přijatý uchazeč stává prvním dnem školního roku. Teprve po nástupu do školy může škola vystavit potvrzení o studiu.
 • Uchazeč do 1. ročníku nástavbového studia po úspěšně ukončeném požadovaném oboru středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání (nebo tomu odpovídající délky vzdělávání v ostatních formách vzdělávání) dokládá  vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list nejpozději při zahájení nástavbového studia.

Dobré rady k přijímacímu řízení

 • Přijímání ke studiu do 1. ročníku probíhá od dubna až do konce srpna a je organizováno formou jednotlivých kol. Přihlášku je tedy možné podat kdykoli v tomto období. Uchazeči o studium, kteří se hlásí do prvního kola mají jistotu, že jsou ještě volná všechna místa. Ve většině oborů však bývají volná místa i v dalších kolech.

 • Druhé a další kola přijímacího řízení bývají vyhlašována a uzavírána zpravidla podle obdržených přihlášek. Termíny proto nejsou pevně plánovány.

 • První kolo přijímání se u nás zpravidla od dalších kol liší přijímacími zkouškami. Ve druhém kole a v dalších se zkoušky nekonají.

Informace k přijímání na střední školy na webu ministerstva školství
Informace k jednotné přijímací zkoušce na webu CERMAT

Nepomohly vám informace na této stránce?

Pomůžeme vám. Volejte nebo pište e-mail.

Konzultant pro přijímací řízení – U Jezu (maturitní obory) – telefon
Konzultant pro přijímací řízení – U Jezu (maturitní obory) – e-mail