16-01-M/01  Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie)

Obor vzdělávání: s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní

      

Škoní vzdělávací program Ekologie a biologie je vypracován v rámci RVP Ekologie a životní prostředí. Obor je svou profilací určen především zájemcům o další studium na vysokých školách. Maturant může najít uplatnění i v chemických i biologických laboratořích, ekologických organizacích, střediscích ekologické výchovy apod. Obor je charakterizován větším podílem všeobecných předmětů (např. povinné dva cizí jazyky) a vysokou dotací vyučovacích hodin pro předměty biologické. Absolvent oboru tedy bude dobře připraven pro další studium na školách s přírodovědnou orientací (přírodovědecké a lékařské fakulty, veterinární univerzita, zemědělské univerzity). Může však pokračovat ve studiu na jakékoli vysoké nebo vyšší škole.

Kromě všeobecných předmětů a předmětů biologických je zařazena práce s počítačem, ekonomika, právní nauka, technika administrativy, psychologie. Vyučují se dva cizí jazyky – angličtina a němčina nebo ruština. 
Absolvent, který nebude chtít dále studovat na VŠ nebo VOŠ, se uplatní jako jako pracovník ve státní správě, v institucích ochrany přírody apod.

Součástí výuky je praxe (skupinová výuka, individuální praxe, týdenní ekologický kurz). Probíhá na pracovištích ochrany přírody (např. ve stanici pro záchranu volně žijících živočichů, v botanické zahradě, ve středisku Českého svazu ochránců přírody ...) a také na ranči u koní.

   Příklad praktické výuky ve spolupráci s ZO ČSOP Valašské Meziříčí - videofilm. (Ve filmu jsou studenti dřívějšího oboru Přírodovědné lyceum, na který Ekologie a biologie navazuje. Min. 2:20 - 4:20.) S ochránci přírody z Valašského Meziříčí spolupracujeme pravidelně.   

 

Škola pořádá i exkurze na výstavy a veletrhy, do přírodních rezervací, na přírodovědná pracoviště. Přímo v areálu školy máme vlastní malou botanickou zahradu.

   učební plán

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru není vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

 

Přijímací zkouška

Do tohoto oboru se koná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a z matematiky, jednotný na všech středních školách).

   Termín zkoušky.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Maturitní zkouška je stanovena § 77 - 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušky společné části jsou dány uvedenými právními předpisy, popř. je umožněna
jejich volba. Rozhodnutím ředitele školy podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. žáci tohoto oboru nemohou konat zkoušku z předmětu občanský a společenskovědní základ.

Zkoušky profilové části maturity: biologie; ekologie a ochrana životního prostředí; praxe.

   Více o maturitní zkoušce.

 

 

Jsme fakultní škola přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Školním vzdělávacím programem Ekologie a biologie navazujeme na naší škole na výborné tradice: naše škola byla pravidelným pořadatelem i účastníkem Ekologické olympiády, naši studenti bývají úspěšní na přehlídkách středoškolské odborné činnosti, získali jsme titul Zelená škola, každoročně pořádáme pro studenty ekologické exkurze...

 

   Obory s obdobným zaměřením:  Agropodnikání

 

 

   Videoreportáž z praxí ve spolupráci s ČSOP Valašské Meziříčí (2014). 

 

   Související fotogalerie.

 

   Související akce, aktuality.

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů