Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Programu se mohou zúčastnit žáci i učitelé.

V rámci programu jsme získali vlastní granty na projekty pro roky 2016 – 2021 a byli jsme partnerem v projektu španělské školy z Malorky.

Od roku 2022 jsme akreditovanou školou v programu Erasmus+. Znamená to, že máme zajištěno financování zahraničních stáží a kurzů pro žáky a učitele až do roku 2027.
Akreditace nám umožňuje pravidelně vysílat žáky na zahraniční odborné stáže jako vhodný doplněk k praxím u našich domácích partnerů. Stáže žáků maturitních i učebních oborů jsou plně hrazeny grantem Erasmus+ (doprava, ubytování, strava, odborná náplň).
Můžeme také pozvat k nám do vyučování zahraniční odborníky, naši učitelé se vzdělávají v kurzech v zahraničí a zkušenosti přenášejí do výuky.

Facebooková stránka s aktualitami a fotografiemi z našich akcí Erasmus+
Mobility Erasmus+ na naší škole – fotogalerie

Akreditace školy na roky 2022 – 2027

Naše škola získala akreditaci v programu Erasmus+ pro období až do roku 2027. Akreditaci získávají především školy s velkými zkušenostmi z mezinárodních aktivit. Znamená především zajištěné financování zahraničních aktivit žáků a učitelů. Umožní nám každoročně vyslat na stáže desítky žáků. Podobně jako dosud platí, že všechny výdaje spojené s pobytem na stáži jsou hrazeny z grantů.

Akreditaci si můžeme představit jako svého druhu členskou kartu pro mezinárodní projekty mobilit. Je určena školám a organizacím věnujícím se odbornému vzdělávání a přípravě mládeže. Akreditace organizacím usnadní přístup k možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové akce 1 (KA1), která podporuje profesní růst a osobní rozvoj žáků, studentů, učitelů, lektorů a dalších pedagogických pracovníků.

Akreditace Erasmus přináší pro žadatele mnoho výhod. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost.

Fotogalerie a další informace o minulých i probíhajících projektech

Open Paths Toward a Sustainable Future. Youth Awareness and Actions Through Agenda 2030       2019 – 2022

     Mezinárodní projekt partnerství škol ze Španělska, Portugalska, Dánska a Finska. Vycházel ze strategie “agenda 2030”, schválené Valným shromážděním OSN. Hlavní myšlenkou projektu je udržitelný rozvoj a implementace jeho jednotlivých zásad do každodenního života. Na projektu se podílely týmy studentů z daných zemí. Studenti naší školy navštívili všechny partnerské školy a pro jejich studenty v květnu 2022 připravili i týdenní program v naší škole.

Žáci pracovali v mezinárodních projektových týmech na jednotlivých tématech z agendy 2030. Tématem naší školy bylo “Zodpovědná produkce a spotřeba”. Projekt navazuje na naše dřívější projekty Erasmus+ pro učitele, zkušenosti získané v předchozích realizovaných projektech se zúročily v tomto mezinárodním partnerství škol. Po pandemické pauze byly uskutečněny zbývající aktivity a projekt byl v červnu 2022 završen. Předpokládáme zachování dlouhodobých vztahů se zúčastněnými školami i po skončení projektu.

Fotogalerie a další informace o projektu

Agronomové, ekologové a technici v Irsku        2019 – 2022

Rozsáhlý grant v programu Erasmus+ pro naše studenty: v rámci projektu se mělo ve dvou letech vypravit na stáž do irského Dublinu a Corku celkem 40 žáků.
Projekt se svým rozsahem bude týkal jak oborů zemědělsko-přírodovědných (Agropodnikání, Ekologie a biologie), tak oborů technických (Mechanik strojů a zařízení, Opravář zemědělských strojů, Instalatér). Stážisté byli vybíráni jak z řad studentů maturitních oborů, tak i žáků oborů učebních. Cílem projektu bylo zdokonalení praktických odborných dovedností žáků naší školy, a to rovnou v anglicky mluvícím prostředí. Nově jsme spolupracovali s partnery v druhém největším irském městě Corku– cílové destinaci pro čtrnáctidenní odborné praxe žáků technických oborů. Naši žáci tak dostali příležitost poznat zcela nové prostředí a získat zkušenosti související se studovaným oborem v reálném prostředí irských firem, podniků a dalších institucí. První skupina se vypravila do Corku již během podzimu 2019.

Projekt byl přerušen pandemií COVID a další desetičlenná skupina mohla absolvovat stáž v Irsku až na podzim 2021. V prodlouženém čase projektu byl změněn i program: skupiny studentů  zemědělsko-přírodovědných oborů pracovaly na středomořském ostrově Malta v květnu až červnu 2022 dvakrát po třech týdnech. Projekt tak byl úspěšně završen.

Fotogalerie a další informace o projektu

Kroky k lepšímu vzdělávání         2020 – 2023

Projekt Kroky k lepšímu vzdělávání (STEPS) byl zaměřen na vzdělávání učitelů a měl několik priorit:

a) rozvoj výukových postupů s cílem zlepšení studijních výsledků žáků, se zvláštním zřetelem na jazykovou výuku ,
b) rozvíjet kontakty se středními školami v zahraničí,
d) zatraktivňovat polytechnické a přírodovědné aktivity pro žáky SŠ a ZŠ, posílit nábor studentů a z pozice odborné střední školy poskytovat podporu v zařazování technických témat do výuky na ZŠ, zatraktivňovat výuku a řízení školy využíváním webových a softwarových aplikací,
e) vzděláváním učitelů zlepšovat sociální klima školy, zatraktivnění výuky a školy jako instituce.

K naplnění cílů dvouletý projekt zahrnoval job shadowing na školách v zahraničí, pedagogické kurzy a jeden výukový pobyt na slovenské odborné škole. Byl přerušen situací COVID a část aktivit bude probíhat v roce 2023.

Úspěšní žáci – úspěšná škola         2018 – 2021

Realizace projektu vzdělávání učitelů byla značně ovlivněna situací pandemie COVID-19. Do začátku omezujících opatření proběhly stáže na školách na Slovensku a v Portugalsku, jazykové kurzy v Rize a na Maltě. Od března 2020 bylo velmi obtížné zajistit další aktivity, projekt byl prodloužen do července 2021. V prodlouženém čase se podařilo se zajistit všechny zbývající kurzy, všechny plánované aktivity projektu byly tedy splněny.

Projekt měl tři hlavní cíle.

Cíl a) Dále prohlubovat zlepšení KLIMATU ŠKOLY, zatraktivnění výuky a školy jako instituce proškolením dalších učitelů, tím podpořit zájem o studium na naší škole:
zkušenosti z mobilit typu stínování (job-shadowing) jsme implementovali především do školních dokumentů – do školního řádu a do školních vzdělávacích programů. Od školního roku 2021-22 by měly tyto úpravy pomoci zlepšovat vztahy ve škole a věříme, že v průběhu jednoho až dvou let se tyto efekty projeví. Konkrétní výsledky zatím nemáme z důvodu distanční výuky.
Některé počítačové a mobilní aplikace využil účastník ke správě školního webu a profilů na sociálních sítích. Předpokládáme, že tyto vylepšené zdroje informací pomohou při náboru nových žáků.
Účastník kurzů získal také zkušenosti s různými aplikacemi pro výuku a seznámil učitele s některými z nich. Vybrané počítačové aplikace začali využívat učitelé v době distanční výuky.

Cíl b) Zavádění nových výukových postupů a metod s cílem zlepšení studijních výsledků žáků, vč. úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek, se zvláštním zřetelem na JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ.
Jazykově metodický kurz pro učitele, který vyučuje ruštinu, byl zaměřen na prohloubení kvalifikace, respektive na kontakt s „živým“ jazykem. V tomto smyslu kurz velmi dobře splnil svůj účel a je zárukou, že příslušný učitel bude nadále vyučovat ruštinu jako moderní cizí jazyk.
Kurzy podporující výuku metodou CLIL byly zaměřeny na ruštinu a angličtinu. Jeden plánovaný kurz angličtiny proběhl podle očekávání, druhý kurz byl změněn na všeobecně jazykový, pro jeho účastníka byl především příležitostí ke zlepšení jazykových kompetencí.

Cíl c) Dále realizovat zahraniční MOBILITY ŽÁKŮ:
řešeno samostatným projektem partnerství Erasmus+ s účastí škol z Dánska, Španělska, Finska a Portugalska. Portugalská škola je shodná s tou, ve které náš učitel absolvoval mobilitu zaměřenou na stínování. Seznámil se podrobněji s podmínkami v této škole, s její organizací a vyučováním v ní. To vše přispívá k tomu, že v projektu partnerství můžeme vztahy se školou v Amarante více prohloubit a lépe cílit aktivity pro žáky. Stínování tedy splnilo i další účel. (Projekt partnerství škol byl z důvodu pandemické situace přerušen, kontakty nadále probíhaly online a zbývající aktivity úspěšně proběhly v roce 2022.).

Zajímavá a přívětivá škola         2017 – 2020

Projekt vzdělávání učitelů je zpracován pro zlepšení klimatu školy. Cílem bylo zlepšit školní prostředí tak, aby výuka byla pro žáky i učitele motivující, zajímavá. Výuku by měly ve větší míře než dosud doplňovat i jiné aktivity, které učiní odborné profese přitažlivějšími (např. spolupráce se zaměstnavateli, odborné soutěže, středoškolská odborná činnost). V konečném důsledku by to mělo znamenat zvýšení zájmu o studium na škole.
Během projektu absolvovalo 7 pracovníků školy aktivity, při kterých získali nové poznatky a zkušenosti. Následně s dalšími učiteli ve škole a s vedením školy je implementovali do výuky i do života školy mimo výuku.
Aktivity projektu zahrnovaly job shadowing na partnerských školách (2) a odborné kurzy pro učitele (5). Zaměřily se na témata zatraktivnění výuky prostřednictvím mobilních technologií, prevenci nežádoucích jevů, projektovou výuku, sociální psychologii apod.

Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů       2016 – 2018

Plánem bylo vyslat během dvou let ve 4 cyklech (po 10 žácích) celkově 40 žáků naší školy na 14denní zahraniční stáž do Irska (20 žáků) a Velké Británie (20 žáků). Šanci účastnit se dostali jak žáci maturitních oborů Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, tak i žáci učebních oborů. Cílové země byly zvoleny kvůli angličtině, která je nejdůležitějším jazykem na trhu práce, a také kvůli její studijní přístupnosti (je vyučována ve všech oborech studia na naší škole).

Jednalo se o první velký projekt vysílání žáků na zahraniční praxe. Všechny mobility proběhly úspěšně.

Fotogalerie a další informace o projektu

Jazyková a odborná příprava učitelů SŠTZ       2016 – 2018

Projekt řešil jazykovou a odbornou přípravu učitelů a dalších pracovníků školy za účelem značného rozšíření možností realizovat zahraniční stáže pro žáky, vysílat pravidelně učitele na odborné konference a kurzy do zahraničí, popř. organizovat odborné stáže v zahraničí i pro učitele.

Máme zájem, aby co největší počet učitelů ovládal angličtinu na dobré úrovni. Zajistili jsme pro účastníky roční přípravný jazykový kurz ve škole, který vedla externí učitelka angličtiny. Ti učitelé, kteří prokázali odpovídající jazykové kompetence, pak vycestovali na zahraniční jazykový kurz s cílem v anglickém jazykovém prostředí posílit především komunikační schopnosti. Třítýdenních jazykových kurzů v Londýně se zúčastnilo v červenci 2017 celkem 7 učitelů školy.

Potřebám evropského pracovního trhu se musí přizpůsobovat i výuka na škole. Proto jsme vyslali učitele všeobecných i odborných předmětů také na odborné a pedagogické kurzy v zahraničí. Jejich nabyté poznatky se formou workshopů promítnou do vzdělávacích programů a byly předány dalším učitelům. V rámci tohoto projektu se odborných kurzů zúčastnili 3 učitelé (2 kurzy metodiky výuky angličtiny a ruštiny, 1 kurz ICT).

Ze zpráv účastníků:

“V rámci projektu ERASMUS+ jsem absolvoval třítýdenní kurz angličtiny v Londýně. Měl jsem možnost výběru z několika škol, vybral jsem si MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON. Cílem kurzu bylo zdokonalení komunikativních dovedností v angličtině v běžném životě a navazoval na předchozí přípravu v kurzech angličtiny ve škole.
Náklady kurzu – cestovné, školné, ubytování v soukromí a polopenze byly hrazeny z projektu. Ubytován jsem byl u starší paní, která v produktivním věku podnikala v gastronomii a tomu odpovídala kreativita a kvalita stravy, za což jí patří velký obdiv a dík.
Organizace kurzu – po absolvování úvodního testu jsme byli zařazení do skupin, ve kterých probíhala dopolední výuka, jež se zabývala gramatikou dle základních situací ve společnosti. Odpolední výuka byla zaměřena hlavně na konverzaci a rozšíření slovní zásoby. Osobně jsem preferoval tuto část výukového dne, kdy jsme měli velký prostor ke konverzaci s lektorem i mezi sebou navzájem.”

“Projektem bylo dopředu určeno, že jazykové kurzy angličtiny se uskuteční v Londýně. Zvolil jsem jazykovou školu St Johns Wood SchoolOf English – Academy SJW. Měl jsem reference z dřívějška, že se jedná o malou školu s individuálním přístupem a přátelskou atmosférou.
Mé informace o škole se na místě potvrdily. Výuka probíhala v malých skupinách, byla dobře přizpůsobena vstupním znalostem účastníků a učitelé vedli výuku pohodovým a přátelským způsobem. Výbornou součástí výuky byly odpolední exkurze za památkami Londýna.”

“Jazykový kurz začínal každý den v 9:30 do 12:45 a v Po-Čt ještě odpoledne od 13:30 do 15:15. První den jsme byli rozdělení na základě písemného testu a ústního pohovoru do skupin podle úrovně znalostí. Ve skupinách byli studenti z různých zemí světa, při výuce vládla přátelská atmosféra, v rámci konverzace jsme si předávali zkušenosti z různých oblasti života, hlavním tématem byly vzdělávací systémy v různých zemích. Průběžné testování nás donutilo k systematické přípravě na každou hodinu.”

“Velkým přínosem byly diskuze s ostatními studenty, díky tomuto se mi obohatila slovní zásoba. Dalším pozitivem bylo střídání lektorů, protože jsem musela reagovat na jinou (odlišnou) výslovnost a „mluvu”. Takže jsem byla po týdnu schopna porozumět a slova mi již nesplývala. Každodenní komunikace a anglickém jazyce byla nutností.
Po návratu ze studijního pobytu jsem kolegům předala informace o systému výuky, vedení a organizaci kurzu anglickými lektory. Například mne zaujal jeden z lektorů, který používal metodu TPR (Total Physical Response), kdy při vysvětlování nových slovíček používal výraznou mimiku, gestikulaci, pohybovou aktivitu a názorné příklady tak, abychom sami přišli na to, co které slovo znamená.”

“Během třítýdenního pobytu jsem v Londýně také navštívila řadu kulturních a historických památek.
Po návratu jsem se o získané poznatky podělila s kolegy, besedovala jsem se žáky a rovněž jsem předala informace v metodické skupině cizích jazyků. Jazykový kurz a celý pobyt byl také podnětem k využití získaných znalostí při výuce odborného předmětu metodou CLIL.
Organizace kurzu byla výborná. Měla jsem dostatek tipů k dopravě, kulturnímu a historickému poznávání Londýna.”

“V červenci 2017 jsem se zúčastnila 14-ti denního kurzu metodologie angličtiny v Londýně. Cesta do Londýna spolu se stravováním a ubytováním byly hrazeny z projektu Erasmus+. Ubytování bylo v rodině starší Angličanky, kde jsem bydlela spolu s dvěma slečnami z Taiwanu.
Kurz byl velice intenzivní, dopoledne probíhala metodika angličtiny, v mé skupině byly pouze učitelé (z různých koutů světa – Španělsko, Itálie, Turecko, Thajsko, což bylo skvělé, protože jediným komunikačním jazykem byla angličtina). Po dopolední výuce, odpoledne, což byla gramatika a konverzace, jsme se „spolužáky” podnikali výlety po londýnských památkách.
Výuka byla tedy zaměřena zejména na aktivity, které efektivně a pokud možno zábavnější formou vyučují různé dovednosti v anglickém jazyce- tzv. skills- mluvení, poslech, použití gramatiky i psanou formu (writing). Samozřejmě veškerá komunikace probíhala v angličtině, v naší skupince střídali 2 vyučující dopoledne a 2 odpoledne, což bylo také příjemné a užitečné v tom, že každý z nás, učitelů, je osobnost, a soustředí se na určitý typ výuky a vyučuje jednotlivé „skills” jinak.
Naši dva lektoři byli úžasní pánové! Debatovali s námi, dávali typy na výlety po výuce i hledali řešení konkrétních problémů našich žáků, často i mimo výuku. Byli to profesionálové na svém místě, kteří svoji práci milovali a jejich nadšení bylo nakažlivé.”

“V minulém roce jsem získal možnost zúčastnit se metodického kurzu ruštiny z programu Erasmus +2017, který pořádala Jazyková škola Durbe se sídlem v Rize. Ubytování jsme měl zajištěno u starších manželů, se kterými jsem našel velice rychle společnou řeč a dalo by se říci, že mne téměř adoptovali. Oba byli průvodci po své milované Rize a také jsme mnoho debatovali o životě ve “svazových republikách” SSSR v 70.a 80. letech 20. století. Ochutnal jsem všechny možné druhy specialit lotyšské, ruské a jiných pobaltských kuchyní.
Samotný kurz probíhal 2 týdny od pondělí do pátku a cílem byly tzv. skils….metodické dovednosti (poslech, řeč, mluvení, jazykové dovednosti), tkteré nám předával kolega Igor Dmitrijev. Kurzu se kromě mne zúčastnily 2 kolegyně z České republiky, 2 z Polska, Slovenka a Lotyška žijící v Anglii. Vzájemně jsme si vyměnili mnoho zkušeností a současně jsme vášnivě diskutovali s našim vedoucím kurzu o jednotlivých metodických tématech.”

“Skloubení moderních technologií použitelných pro výuku s historickým kontextem ostrova Rhodos nabídl sedmidenní kurz “Digital learningusing the Paradigm of Cultural Heritage environment of Rhodes”.
Základní myšlenkou kurzu bylo, že kreativita ve výuce a učení by měla být podpořena digitálními nástroji, které přeměňují učitele na tvůrce vlastních výukových materiálů, kvízů či her formou jednoduchého objektového programování za pomoci tabletu či mobilního telefonu. Učitelé v nich mohou naplno využít výhod moderních technologií s cílem navrhnout, vytvořit, publikovat a sdílet digitální učební materiály, či celé vlastní “příběhy”. Ty jsou pro žáky mnohem zajímavější než klasický elektronický studijní materiál typu prezentace nebo videa.
Po představení vybraných digitálních nástrojů pro efektivní výuku a učení (např. Snapshot Showroom, Paper 4D, Padlet, Google Ingress) bylo nejvíce času věnováno platformě Taleblazer. Tato aplikace umožňuje vytvářet vlastní “augmented reality (AR) games” – výukové příběhy či hry, ke kterým lze snadno připojit libovolné množství účastníků (žáků) pomocí mobilního telefonu s GPS. Terénní výlety za pamětihodnostmi a přírodními krásami ostrova Rhodos, které jsou součástí seznamu světového dědictví UNESCO, sloužily jako kulturní učební kontext při vytváření vlastních “digitálních příběhů”.
Kurz mi kromě velice inspirativního obsahu v úchvatném prostředí řeckého ostrova boha slunce nabídl příležitost seznámit se s kolegy z mnoha zemí Evropy. Vytváření i prezentace vlastních digitálních příběhů totiž vždy probíhalo společně, v mezinárodních týmech učitelů. S účastníky kurzu z Portugalska a Španělska byla domluvena dlouhodobější spolupráce, která by měla být naplněna v připravovaném projektu strategického partnerství škol Erasmus.”