Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389

Cíl projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském kraji a zajištění bezbariérové dostupnosti škol.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude zvýšená kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím pořízení kvalitního a moderního vybavení do odborných učeben – laboratoří technických měření. Celkem bude vybaveno novými měřidly pět laboratoří technickým měření. Nově vybavené odborné učebny budou bezbariérově dostupné.

Partneři projektu

  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace;
  • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace;
  • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
  • Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

Doba fyzické realizace projektu

únor 2017 – září 2018

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Švecová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 834
fax: 595 622 427
e-mail: jana.svecova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 8 818 006,82
Celkové způsobilé výdaje projektu 8 818 006,82
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 7 936 206,13
Spolufinancování příjemcem – MSK (10 %) 881 800,69