Škola realizovala projekt  CZ.1.07/1.1.24/01.0103    Přírodovědné vzdělávání

který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hlavní cíle projektu byly:

– zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v přírodovědné oblasti,
– zlepšit podmínky pro výuku přírodovědných oborů, konkrétně oborů PŘL, EBI a AGP,
– podpořit rozvoj praktické výchovy v přírodovědné oblasti,
– zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání se ve výše uvedených přírodovědných oborech,
– naučit žáky komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice,
– naučit žáky logicky uvažovat, analyzovat a řešit přírodovědné problémy,
– naučit žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi,
– naučit žáky pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje,
– naučit žáky využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém i občanském životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, aj.

Hlavními výstupy projektu jsou:

– inovativní výukové a podpůrné materiály pro výuku přírodovědných oborů,
– inovativní výuková pomůcka – on-line výukové prostředí,
– praktické výukové dny v terénu a laboratořích a laboratorní cvičení s využitím inovativních výukových materiálů a nového a dostatečného zařízení a vybavení laboratoří,
– exkurze žáků do přírodovědných pracovišť a podniků,
– vytvořené seminární práce a dny obhajob seminárních prací,
– konzultantské hodiny poskytované žákům při tvorbě seminárních prací.

Žáci přírodovědných oborů začali využívat kompletně zrekonstruovanou chemickou laboratoř vybavenou moderní přístrojovou technikou.

Je zprovozněno výukové prostředí Moodle a jsou v něm umístěny výukové materiály.

Probíhaly výukové dny v terénu a v laboratořích, exkurze – podle plánu aktivit projektu. Více zde

Jsou zpracovávány studentské seminární práce.

(Odkazy vedou na starší web školy.)