Škola byla partnerem projektu  CZ.1.07/1.1.00/44.0008  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu byla podpora přírod. a tech. vzdělávání ve SŠ a ZŠ v MSK, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami v oblasti přírod. a tech. vzdělávání. Jednalo se především o neinvestiční podporu, která byla doplněna investicemi v oblasti přírod. a tech. vzdělávání ve SŠ v souvislosti s realizací kurikulární reformy. Inv. podpora spočívala v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben, a laboratoří v partnerských školách. Neinvestiční podpora byla zaměřena na výuku a vybavenost prostor pro výuku a na volnočasové aktivity, vzdělávání PP, spolupráci škol.
Obecným cílem projektu byla neinvestiní, investiční a metodická podpora přírod. a tech. vzdělávání v partnerských SŠ a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v MSK. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře, odborné učebny a dílny pro výuku přírod. a tech. vzdělávání v partnerských SŠ.

Aktivity projektu:

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, vzdělává žáky v oborech technických i přírodovědných. Účastí v projektu chce výrazně zkvalitnit přípravu žáků pro uplatnění v praxi i pro další studium na vysokých školách.

V rámci projektu byla nově vybavena učebna fyziky interaktivním dataprojektorem, demonstračními i žákovskými didaktickými soupravami. Do dílen obrábění kovů bylo pořízeno deset nových strojů – soustruhů a frézek. Opravářské dílny jsou vybaveny novými stroji a přístroji pro opravy vozidel.

Byly zorganizovány desítky akcí ročně pro lepší spojení výuky s praxí. Žáci absolvovali jednodenní i vícedenní odborné technické a přírodovědné kurzy pod vedením odborníků. Navštívili řadu odborných veletrhů a expozic, technických a přírodovědných památek.
Prohloubila se spolupráce s vysokými školami. Středoškoláci absolvovali každoročně několik jednodenních odborných programů na univerzitách v Ostravě, v Olomouci a v Brně. Žáci přírodovědného oboru měli týdenní stáže na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci naplněné přednáškami a laboratorními cvičeními.
Uskutečnilo se množství přednášek přímo ve vyučování na střední škole. Odborníci z podniků, vysokých škol a dalších organizací doplnili běžné učivo o novinky a postřehy z praxe.
Nová učebnice Technologie oprav zemědělských strojů je určena především pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů. Získala doložku MŠMT ČR a může být využita na mnoha školách po celé republice.
V rámci projektu Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, spolupracovala s pěti základními školami. Jsou to ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou a ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Fulnek.
Žáci základních škol měli možnost absolvovat část výuky přírodovědných a technických předmětů v laboratořích a dílnách střední školy pod vedením středoškolských učitelů. Na výuce se podíleli i středoškoláci.
Žáci střední školy pozvali vybrané mladší kolegy k jednodenní návštěvě univerzity v Olomouci. Na závěr týdenní stáže jim předvedli výsledky své práce a spolu s učiteli vysoké školy je provedli přírodovědeckou fakultou.
Celoročně probíhala činnost dvou zájmových kroužků pro žáky ZŠ. Schůzky byly nejen ve střední škole, ale zahrnovaly i exkurze a návštěvy památek a expozic. Činnost přírodovědného i technického kroužku byla v červnu završena několikadenním soustředěním.

 

Přehled akcí projektu NatTech na SŠTZ Nový Jičín

 

   Tabulkový přehled akcí NatTech – šk. rok 2013/14

   Tabulkový přehled akcí NatTech – šk. rok 2014/15

    Informace o projektu na starším webu školy, vč. fotogalerií