Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Prioritní osa

3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Specifický cíl
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008139

Cíl projektu
Projekt má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemnou spolupráci pedagogů a personální podporu škol.

Doba fyzické realizace projektu
2/2018–01/2020

Hlavní aktivity projektu

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
CLIL ve výuce na SŠ
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem