Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Prioritní osa
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita
10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Příjemce projektu

Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními (SOŠ/SOU) a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Aktivity projektu na škole

Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol

o1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
o3 Vzdělávaní učitelů – odbornost
o4 Regionální oborová centra
o6 Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
o7 Zavádění prvků duálního vzdělávání
o9 Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání
o10 Přednášky odborníků z praxe ve školách

Podpora kariérového poradenství

k1 Vznik Centra kariérového poradenství
k2 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání
k4 Motivační workshop pro žáky 1. ročníku
Podpora polytechnického vzdělávání
p3 Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
p4 Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli
p4 Projektové dny/výjezdy žáků
p5 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

Rozvoj výuky cizích jazyků

j2 Prezentiáda
j3 Den ve firmách
j4 Kroužky cizího jazyka

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

g3 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
g4 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

Partneři projektu

• 13 středních škol v Moravskoslezském kraji

Partneři Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín – základní školy

ZŠ Bartošovice
ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3
ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1

Doba fyzické realizace projektu

07/2018 – 05/2021

Kontaktní osoba příjemce
Mgr. Jan Šindelka
projektový manažer
odbor evropských projektů KÚ MSK
tel.: 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

Projektový tým na škole

Projektový manažer RNDr. Jiří Trávníček travnicek@tznj.cz 736 769 889
Koordinátor investičních aktivit Bc. Luděk Kostelník kostelnik@tznj.cz 731 648 166
Garanti klíčových aktivit
Odborné vzdělávání Ing. Věra Nováková, Ing. Jan Vícha novakova@tznj.cz,

vicha@tznj.cz

515 918 117, 515 918 154
Kariérové vzdělávání Ing. Lucie Pátková patkova@tznj.cz 515 918 131
Polytechnické vzdělávání Ing. Svatopluk Vrážel vrazel@tznj.cz 515 918 111
Čtenářská a matematická gramotnost + cizí jazyky Mgr. Eva Purmenská purmenska@tznj.cz 515 918 156