Dokument ke stažení

   Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

   Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy:

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou,
 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V budově školy

 • mimo třídu platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Ve třídě

 • neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
 • složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky či maturitní zkoušky. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy,
 • maximální počet žáků ve skupině je 15,
 • připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku,
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
 • při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku,
 • je nutno dodržet rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky  2 metry (nejméně 1,5 metru),
 • žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
 • v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
 • škola vede evidenci o docházce žáků do školy (v třídní knize systému Škola Online).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 • pokud žák během výuky vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné upozornit učitele.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory,
 • při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě,
 • rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku,
 • po vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,
 • jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák)zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Nový Jičín, 5. května 2020

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

   Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení

Bez podepsaného čestného prohlášení se žák nemůže účastnit výuky. Vytištěné formuláře budou k dispozici i ve škole, zletilí žáci mohou vyplnit a podepsat i na místě. Nezletilí žáci musí mít na prohlášení i podpis zákonného zástupce.