Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Programu se mohou zúčastnit žáci i učitelé.

V rámci programu jsme získali vlastní granty na projekty pro roky 2016 – 2021 a jsme partnerem v projektu španělské školy z Malorky.

Facebooková stránka s aktualitami a fotografiemi z našich akcí Erasmus+.

Agronomové, ekologové a technici v Irsku        2019 – 2021

Rozsáhlý grant v programu Erasmus+ pro naše studenty: v rámci projektu se ve dvou letech vypraví na stáž do irského Dublinu a Corku celkem 40 žáků.
Projekt se svým rozsahem bude týkat jak oborů zemědělsko-přírodovědných (Agropodnikání, Ekologie a biologie), tak oborů technických (Mechanik strojů a zařízení, Opravář zemědělských strojů, Instalatér). Stážisté budou vybráni jak z řad studentů maturitních oborů, tak i žáků oborů učebních. Cílem projektu je zdokonalení praktických odborných dovedností žáků naší školy, a to rovnou v anglicky mluvícím prostředí. Již podruhé budeme spolupracovat s partnerskými organizacemi v irském Dublinu a nově také v druhém největším irském městě Corku. Tato města budou cílovými destinacemi pro třítýdenní a čtrnáctidenní odborné praxe. Naši žáci tak dostanou příležitost poznat zcela nové prostředí a získat zkušenosti související se studovaným oborem v reálném prostředí irských firem, podniků a dalších institucí. Naplníme tak potřebu zvýšit konkurenceschopnost absolventů zemědělského, přírodovědného a technického vzdělání v zahraničních firmách. První skupina se vypraví do Corku již během podzimu 2019.

Úspěšní žáci – úspěšná škola         2018 – 2020

Cílem je utvářet školní prostředí tak, aby výuka byla pro žáky i učitele motivující, zajímavá. Výuku by měly ve větší míře než dosud doplňovat i jiné aktivity, které učiní odborné profese přitažlivějšími ( např. spolupráce se zaměstnavateli, odborné soutěže, středoškolská odborná činnost).

Aktivity projektu zahrnují job shadowing na partnerských školách (5 učitelů) a odborné kurzy (8 učitelů). Zaměřují se na témata zlepšení odborného vzdělávání, zavedení metody CLIL do výuky a zatraktivnění školního webu pro žáky a uchazeče.

Zajímavá a přívětivá škola         2017 – 2020

Projekt je zpracován pro zlepšení klimatu školy. Cílem je zlepšit školní prostředí tak, aby výuka byla pro žáky i učitele motivující, zajímavá. Výuku by měly ve větší míře než dosud doplňovat i jiné aktivity, které učiní odborné profese přitažlivějšími (např. spolupráce se zaměstnavateli, odborné soutěže, středoškolská odborná činnost). V konečném důsledku by to mělo znamenat zvýšení zájmu o studium na škole.
Během projektu absolvuje 7 pracovníků školy aktivity, při kterých získají nové poznatky a zkušenosti. Následně s dalšími učiteli ve škole a s vedením školy je budou implementovat do výuky i do života školy mimo výuku.
Aktivity projektu zahrnují job shadowing na partnerských školách (2) a odborné kurzy pro učitele (5). Zaměřují se na témata zatraktivnění výuky prostřednictvím mobilních technologií, prevenci nežádoucích jevů, projektovou výuku, sociální psychologii apod.

Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů       2016 – 2018

Plánem bylo vyslat během dvou let ve 4 cyklech (po 10 žácích) celkově 40 žáků naší školy na 14denní zahraniční stáž do Irska (20 žáků) a Velké Británie (20 žáků). Šanci účastnit se dostali jak žáci maturitních oborů Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, tak i žáci učebních oborů. Cílové země byly zvoleny kvůli angličtině, která je nejdůležitějším jazykem na trhu práce, a také kvůli její studijní přístupnosti (je vyučována ve všech oborech studia na naší škole).

   Zprávy o realizaci projektu Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů  – v sekci Aktuality staršího webu školy

Jazyková a odborná příprava učitelů SŠTZ       2016 – 2018

Projekt řešil jazykovou a odbornou přípravu učitelů a dalších pracovníků školy za účelem značného rozšíření možností realizovat zahraniční stáže pro žáky, vysílat pravidelně učitele na odborné konference a kurzy do zahraničí, popř. organizovat odborné stáže v zahraničí i pro učitele.

Máme zájem, aby co největší počet učitelů ovládal angličtinu na dobré úrovni. Zajistili jsme pro účastníky roční přípravný jazykový kurz ve škole, který vedla externí učitelka angličtiny. Ti učitelé, kteří prokázali odpovídající jazykové kompetence, pak vycestovali na zahraniční jazykový kurz s cílem v anglickém jazykovém prostředí posílit především komunikační schopnosti. Třítýdenních jazykových kurzů v Londýně se zúčastnilo v červenci 2017 celkem 7 učitelů školy.

Potřebám evropského pracovního trhu se musí přizpůsobovat i výuka na škole. Proto jsme vyslali učitele všeobecných i odborných předmětů také na odborné a pedagogické kurzy v zahraničí. Jejich nabyté poznatky se formou workshopů promítnou do vzdělávacích programů a byly předány dalším učitelům. V rámci tohoto projektu se odborných kurzů zúčastnili 3 učitelé (2 kurzy metodiky výuky angličtiny a ruštiny, 1 kurz ICT).

Ze zpráv účastníků:

“V rámci projektu ERASMUS+ jsem absolvoval třítýdenní kurz angličtiny v Londýně. Měl jsem možnost výběru z několika škol, vybral jsem si MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON. Cílem kurzu bylo zdokonalení komunikativních dovedností v angličtině v běžném životě a navazoval na předchozí přípravu v kurzech angličtiny ve škole.
Náklady kurzu – cestovné, školné, ubytování v soukromí a polopenze byly hrazeny z projektu. Ubytován jsem byl u starší paní, která v produktivním věku podnikala v gastronomii a tomu odpovídala kreativita a kvalita stravy, za což jí patří velký obdiv a dík.
Organizace kurzu – po absolvování úvodního testu jsme byli zařazení do skupin, ve kterých probíhala dopolední výuka, jež se zabývala gramatikou dle základních situací ve společnosti. Odpolední výuka byla zaměřena hlavně na konverzaci a rozšíření slovní zásoby. Osobně jsem preferoval tuto část výukového dne, kdy jsme měli velký prostor ke konverzaci s lektorem i mezi sebou navzájem.”

“Projektem bylo dopředu určeno, že jazykové kurzy angličtiny se uskuteční v Londýně. Zvolil jsem jazykovou školu St Johns Wood SchoolOf English – Academy SJW. Měl jsem reference z dřívějška, že se jedná o malou školu s individuálním přístupem a přátelskou atmosférou.
Mé informace o škole se na místě potvrdily. Výuka probíhala v malých skupinách, byla dobře přizpůsobena vstupním znalostem účastníků a učitelé vedli výuku pohodovým a přátelským způsobem. Výbornou součástí výuky byly odpolední exkurze za památkami Londýna.”

“Jazykový kurz začínal každý den v 9:30 do 12:45 a v Po-Čt ještě odpoledne od 13:30 do 15:15. První den jsme byli rozdělení na základě písemného testu a ústního pohovoru do skupin podle úrovně znalostí. Ve skupinách byli studenti z různých zemí světa, při výuce vládla přátelská atmosféra, v rámci konverzace jsme si předávali zkušenosti z různých oblasti života, hlavním tématem byly vzdělávací systémy v různých zemích. Průběžné testování nás donutilo k systematické přípravě na každou hodinu.”

“Velkým přínosem byly diskuze s ostatními studenty, díky tomuto se mi obohatila slovní zásoba. Dalším pozitivem bylo střídání lektorů, protože jsem musela reagovat na jinou (odlišnou) výslovnost a „mluvu”. Takže jsem byla po týdnu schopna porozumět a slova mi již nesplývala. Každodenní komunikace a anglickém jazyce byla nutností.
Po návratu ze studijního pobytu jsem kolegům předala informace o systému výuky, vedení a organizaci kurzu anglickými lektory. Například mne zaujal jeden z lektorů, který používal metodu TPR (Total Physical Response), kdy při vysvětlování nových slovíček používal výraznou mimiku, gestikulaci, pohybovou aktivitu a názorné příklady tak, abychom sami přišli na to, co které slovo znamená.”

“Během třítýdenního pobytu jsem v Londýně také navštívila řadu kulturních a historických památek.
Po návratu jsem se o získané poznatky podělila s kolegy, besedovala jsem se žáky a rovněž jsem předala informace v metodické skupině cizích jazyků. Jazykový kurz a celý pobyt byl také podnětem k využití získaných znalostí při výuce odborného předmětu metodou CLIL.
Organizace kurzu byla výborná. Měla jsem dostatek tipů k dopravě, kulturnímu a historickému poznávání Londýna.”

“V červenci 2017 jsem se zúčastnila 14-ti denního kurzu metodologie angličtiny v Londýně. Cesta do Londýna spolu se stravováním a ubytováním byly hrazeny z projektu Erasmus+. Ubytování bylo v rodině starší Angličanky, kde jsem bydlela spolu s dvěma slečnami z Taiwanu.
Kurz byl velice intenzivní, dopoledne probíhala metodika angličtiny, v mé skupině byly pouze učitelé (z různých koutů světa – Španělsko, Itálie, Turecko, Thajsko, což bylo skvělé, protože jediným komunikačním jazykem byla angličtina). Po dopolední výuce, odpoledne, což byla gramatika a konverzace, jsme se „spolužáky” podnikali výlety po londýnských památkách.
Výuka byla tedy zaměřena zejména na aktivity, které efektivně a pokud možno zábavnější formou vyučují různé dovednosti v anglickém jazyce- tzv. skills- mluvení, poslech, použití gramatiky i psanou formu (writing). Samozřejmě veškerá komunikace probíhala v angličtině, v naší skupince střídali 2 vyučující dopoledne a 2 odpoledne, což bylo také příjemné a užitečné v tom, že každý z nás, učitelů, je osobnost, a soustředí se na určitý typ výuky a vyučuje jednotlivé „skills” jinak.
Naši dva lektoři byli úžasní pánové! Debatovali s námi, dávali typy na výlety po výuce i hledali řešení konkrétních problémů našich žáků, často i mimo výuku. Byli to profesionálové na svém místě, kteří svoji práci milovali a jejich nadšení bylo nakažlivé.”

“V minulém roce jsem získal možnost zúčastnit se metodického kurzu ruštiny z programu Erasmus +2017, který pořádala Jazyková škola Durbe se sídlem v Rize. Ubytování jsme měl zajištěno u starších manželů, se kterými jsem našel velice rychle společnou řeč a dalo by se říci, že mne téměř adoptovali. Oba byli průvodci po své milované Rize a také jsme mnoho debatovali o životě ve “svazových republikách” SSSR v 70.a 80. letech 20. století. Ochutnal jsem všechny možné druhy specialit lotyšské, ruské a jiných pobaltských kuchyní.
Samotný kurz probíhal 2 týdny od pondělí do pátku a cílem byly tzv. skils….metodické dovednosti (poslech, řeč, mluvení, jazykové dovednosti), tkteré nám předával kolega Igor Dmitrijev. Kurzu se kromě mne zúčastnily 2 kolegyně z České republiky, 2 z Polska, Slovenka a Lotyška žijící v Anglii. Vzájemně jsme si vyměnili mnoho zkušeností a současně jsme vášnivě diskutovali s našim vedoucím kurzu o jednotlivých metodických tématech.”

“Skloubení moderních technologií použitelných pro výuku s historickým kontextem ostrova Rhodos nabídl sedmidenní kurz “Digital learningusing the Paradigm of Cultural Heritage environment of Rhodes”.
Základní myšlenkou kurzu bylo, že kreativita ve výuce a učení by měla být podpořena digitálními nástroji, které přeměňují učitele na tvůrce vlastních výukových materiálů, kvízů či her formou jednoduchého objektového programování za pomoci tabletu či mobilního telefonu. Učitelé v nich mohou naplno využít výhod moderních technologií s cílem navrhnout, vytvořit, publikovat a sdílet digitální učební materiály, či celé vlastní “příběhy”. Ty jsou pro žáky mnohem zajímavější než klasický elektronický studijní materiál typu prezentace nebo videa.
Po představení vybraných digitálních nástrojů pro efektivní výuku a učení (např. Snapshot Showroom, Paper 4D, Padlet, Google Ingress) bylo nejvíce času věnováno platformě Taleblazer. Tato aplikace umožňuje vytvářet vlastní “augmented reality (AR) games” – výukové příběhy či hry, ke kterým lze snadno připojit libovolné množství účastníků (žáků) pomocí mobilního telefonu s GPS. Terénní výlety za pamětihodnostmi a přírodními krásami ostrova Rhodos, které jsou součástí seznamu světového dědictví UNESCO, sloužily jako kulturní učební kontext při vytváření vlastních “digitálních příběhů”.
Kurz mi kromě velice inspirativního obsahu v úchvatném prostředí řeckého ostrova boha slunce nabídl příležitost seznámit se s kolegy z mnoha zemí Evropy. Vytváření i prezentace vlastních digitálních příběhů totiž vždy probíhalo společně, v mezinárodních týmech učitelů. S účastníky kurzu z Portugalska a Španělska byla domluvena dlouhodobější spolupráce, která by měla být naplněna v připravovaném projektu strategického partnerství škol Erasmus.”