Úvod » Aktuality, akce » Projekty » Projekt OKAP

 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020


Prioritní osa
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání


Investiční priorita
10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu


Specifický cíl

SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Příjemce projektu

Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními (SOŠ/SOU) a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Partneři projektu

• 13 středních škol v Moravskoslezském kraji

Doba fyzické realizace projektu

07/2018 – 05/2021


Kontaktní osoba příjemce
Mgr. Jan Šindelka
projektový manažer
odbor evropských projektů KÚ MSK
tel.: 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů