Podrobné informace k přijímacímu řízení

pro uchazeče o studium na Střední škole technické a zemědělské Nový Jičín

 

Tato stránka uvádí podrobné informace k přijímacímu řízení. Zpracováno s použitím materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ĆR a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Aktuální informace o průběhu přijímacího řízení a stručnější manuál uchazeče najdete zde.

 

              

 

Přehled zkratek a pojmů použitých v textu

1. kolo - první kolo přijímacího řízení
Centrum - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV (Cermat)
dvouletý obor vzdělání - tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 3leté obory středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní
jednotná zkouška - jednotná přijímací zkouška
obor s MZ - obor středního vzdělání s maturitní zkouškou
obor bez MZ - obor středního vzdělání bez maturitní zkoušky
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ - maturitní zkouška
RVP ZV - rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- střední škola
ŠVP - školní vzdělávací program
školský zákon - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
test písemný - test jednotné přijímací zkoušky (český jazyk a literatura, matematika)
vyhláška vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.
vyhláška č. 27/2016 Sb. - vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- základní škola

 

 

   A. Před podáním přihlášek

Uchazeč – osoba, která se hlásí ke vzdělávání ve střední škole

 • Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve SŠ (nebo ZŠ, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání SŠ, informuje se na internetu o počtech přijímaných uchazečů (informace zde). Informuje se o podmínkách přijímání na konkrétní SŠ (navštíví ji ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u vedení školy nebo na jejích webových stránkách). Ověří si zejména, jaká kritéria SŠ pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovuje.
 • Poradí se s výchovným poradcem nebo s pracovníkem školského poradenského zařízení, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Obstará si pro 1. kolo 1 až 2 přihlášky – buď v ZŠ, SŠ, nebo v prodejnách SEVT, nebo si stáhne tiskopis z webové stránky MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT podle § 60a odst. 2 školského zákona. Pro školní rok 2017/2018 jsou vydány nové tiskopisy přihlášek (www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1). Formulář přihlášky nemusí být barevný, může být vytištěn černobíle.
 •  V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, případně zaměření podle ŠVP, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona). V obou přihláškách se školy (obory vzdělání) uvádí ve stejném pořadí. Na jednu školu lze podat dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. Při podání jen jediné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou.
 • Vyplní přihlášku/y a nechá si na nich případně ověřit klasifikaci z příslušných ročníků v ZŠ (razítko a podpis) nebo ji vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení, příp. výpisu z vysvědčení (§ 1 odst. 2 vyhlášky).
 • Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.
 • Uchazeč, který se hlásí v 1. kole jen na obory s MZ, v nichž je povinným kritériem hodnocení jednotná zkouška, koná tuto zkoušku v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí.
 • V případě cizinců se státní příslušností mimo členské státy Evropské unie je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR (viz § 20 odst. 3 školského zákona).
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Další podrobností k tomuto postupu jsou obsaženy ve vyhlášce a v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (č. j. MSMT-21506/2017-1), které je zveřejněné na webu www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, případně ji může za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou podat ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili s žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) je oprávněn rozhodnout o zastupování jejich dítěte při přijímání ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení podle § 877 odst. 2 občanského zákoníku (škola o této záležitosti rozhodnout nemůže).


   B. Odevzdání přihlášek a vyzvednutí zápisových lístků

 • Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 1. kolo podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ - nejvýše 2 přihlášky do 1. března. Přihlášku ke vzdělávání je třeba odevzdat v tištěné podobě, nikoli elektronicky vzhledem k přikládaným potvrzením a ověřeným dokladům. Přihláška musí být podepsaná nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, popř. jen zletilým uchazečem.
 • Může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání. Pokud se hlásí na dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Uchazeč, který podává pro 1. kolo dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy (obory vzdělání) v tomtéž pořadí.
 • K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady (pokud nejsou potvrzeny přímo na přihlášce). Těmito doklady jsou: vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva ročníky vzdělávání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání, pokud je pro konkrétní obor vzdělání stanovena, a u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, doporučení školského poradenského zařízení podle § 16 a § 60b odst. 4 školského zákona a § 13 vyhlášky.
 • V případě podání přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uschovat si podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
 • Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek ve své škole (termíny viz tabulku v příloze), ostatní uchazeči na krajském úřadu na základě žádosti (osobně nebo online na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html ); pro školní rok může uchazeč obdržet jen jeden zápisový lístek. Přitom je podstatné, aby zápisový lístek obsahoval stejné osobní údaje, které jsou uváděny v přihlášce ke vzdělávání (je předkládán stejným uchazečem). Údaje o škole a oboru vzdělání se na zápisovém lístku uvádí až v návaznosti na vyhlášené seznamy přijatých uchazečů. Dále je důležité si zápisový lístek uschovat tak, aby jej měl uchazeč k dispozici, až bude na základě rozhodnutí o přijetí určovat, které škole potvrdí úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.

 
   C. Po odevzdání přihlášek

 • Uchazeč se může informovat ve SŠ o dalším průběhu přijímacího řízení.
 • Očekává doručení pozvánky na přijímací zkoušku (případně se informuje ve škole).
 • Může být školou vyzván k doplnění podkladů nebo údajů, pokud není přihláška úplná, případně k odstranění vad v předložených dokladech.
 • Na základě pozvánky se dostaví k přijímací zkoušce.
 • Očekává výsledek prvního kola přijímacího řízení. U oborů s MZ, kde se koná jednotná zkouška, se výsledek vyhlašuje (nebo zasílá nepřijatým uchazečům) do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (zpravidla do konce dubna).
 • Rozhodující je pro uchazeče oznámení, kterým je zveřejněno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje alespoň na dobu 15 dnů seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem hodnocení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách www.tznj.cz). K tomu platí, že zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.


   D. Zkoušky v 1. kole přijímacího řízení a náhradní zkoušky
(termíny viz tabulku v příloze)

 • Uchazeč se účastní přijímací zkoušky jak stanoví ředitel školy ve vyhlášení přijímacího řízení.
 • Uchazeč se může zúčastnit zkoušky dvakrát, pokud podal dvě přihlášky do oborů s MZ. Při podání pouze jedné přihlášky na obor s MZ může konat zkoušku pouze jednou.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).
 • Stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).


   E. Ukončení hodnocení uchazečů v přijímacím řízení
(Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

 • Uchazeč se iformuje v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se zasílá poštou nebo datovou schránkou. Ukládá se na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).
 • Přijatým uchazečům bude ze SŠTZ Nový Jičín zasláno sdělení, které může sloužit i jako potvrzení o přijetí (pro cizineckou policii, banku, dopravní podnik apod.).


   F. Potvrzení nástupu do střední školy – zápisový lístek

 • Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60g odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Neuplatněním zápisového lístku se ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí i v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku (při přestupu podle § 66 školského zákona se zápisový lísek neuplatňuje). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
 • V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání, nebo na základě potvrzení školy (rozhodnutí) o přijetí do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky, pokud zápisový lístek již uplatnil dříve ve škole do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
 • Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).
 • Na tiskopisu zápisového lístku se již uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro který je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).


   G. Možnost odvolání

 • Uchazeč je oprávněn se odvolat proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.


   H. Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

 • Uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na střední škole na webových stránkách www.tznj.cz   Přihlášky do dalších kol se přijímají průběžně.
 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem.


   I. Nástup do střední školy

 • Žákem 1. ročníku SŠ se přijatý uchazeč stává prvním dnem školního roku. Teprve po nástupu do školy může škola vystavit potvrzení o studiu.

   J. Přehled termínů

 

 

 

 

 

 

   A. Před podáním přihlášek

Uchazeč – osoba, která se hlásí ke vzdělávání ve střední škole

 • Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve SŠ (nebo ZŠ, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání SŠ, informuje se na internetu o počtech přijímaných uchazečů (informace zde). Informuje se o podmínkách přijímání na konkrétní SŠ (navštíví ji ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u vedení školy nebo na jejích webových stránkách). Ověří si zejména, jaká kritéria SŠ pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovuje.
 • Poradí se s výchovným poradcem nebo s pracovníkem školského poradenského zařízení, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Obstará si pro 1. kolo 1 až 2 přihlášky – buď v ZŠ, SŠ, nebo v prodejnách SEVT, nebo si stáhne tiskopis z webové stránky MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT podle § 60a odst. 2 školského zákona. Pro školní rok 2017/2018 jsou vydány nové tiskopisy přihlášek (www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1). Formulář přihlášky nemusí být barevný, může být vytištěn černobíle.
 •  V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, případně zaměření podle ŠVP, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona). V obou přihláškách se školy (obory vzdělání) uvádí ve stejném pořadí. Na jednu školu lze podat dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. Při podání jen jediné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou.
 • Vyplní přihlášku/y a nechá si na nich případně ověřit klasifikaci z příslušných ročníků v ZŠ (razítko a podpis) nebo ji vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení, příp. výpisu z vysvědčení (§ 1 odst. 2 vyhlášky). 
 • V případě cizinců se státní příslušností mimo členské státy Evropské unie je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR (viz § 20 odst. 3 školského zákona).
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). 
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, případně ji může za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou podat ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili s žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) je oprávněn rozhodnout o zastupování jejich dítěte při přijímání ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení podle § 877 odst. 2 občanského zákoníku (škola o této záležitosti rozhodnout nemůže).

   B. Odevzdání přihlášek a vyzvednutí zápisových lístků

 • Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 1. kolo podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ - nejvýše 2 přihlášky do 1. března. Přihlášku ke vzdělávání je třeba odevzdat v tištěné podobě, nikoli elektronicky vzhledem k přikládaným potvrzením a ověřeným dokladům. Přihláška musí být podepsaná nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, popř. jen zletilým uchazečem.
 • Může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání. Pokud se hlásí na dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Uchazeč, který podává pro 1. kolo dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy (obory vzdělání) v tomtéž pořadí.
 • K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady (pokud nejsou potvrzeny přímo na přihlášce). Těmito doklady jsou: vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva ročníky vzdělávání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání, pokud je pro konkrétní obor vzdělání stanovena.
 • V případě podání přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uschovat si podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
 • Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek ve své škole, ostatní uchazeči na krajském úřadu na základě žádosti (osobně nebo online na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html ); pro školní rok může uchazeč obdržet jen jeden zápisový lístek. Přitom je podstatné, aby zápisový lístek obsahoval stejné osobní údaje, které jsou uváděny v přihlášce ke vzdělávání (je předkládán stejným uchazečem). Údaje o škole a oboru vzdělání se na zápisovém lístku uvádí až v návaznosti na vyhlášené seznamy přijatých uchazečů. Dále je důležité si zápisový lístek uschovat tak, aby jej měl uchazeč k dispozici, až bude na základě rozhodnutí o přijetí určovat, které škole potvrdí úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.

    C. Po odevzdání přihlášek

 • Uchazeč se může informovat ve SŠ o dalším průběhu přijímacího řízení.
 • Obdrží písemné sdělení o zahájení přijímacího řízení. Může být školou vyzván k doplnění podkladů nebo údajů, pokud není přihláška úplná, případně k odstranění vad v předložených dokladech.
 • Očekává výsledek prvního kola přijímacího řízení. Rozhodující je pro uchazeče oznámení, kterým je zveřejněno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje alespoň na dobu 15 dnů seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem hodnocení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách www.tznj.cz). K tomu platí, že zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.

   D. Zkoušky v 1. kole přijímacího řízení 

 • Přijímací zkouška se na SŠTZ Nový Jičín do učebních oborů nekoná.

   E. Ukončení hodnocení uchazečů v přijímacím řízení (Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

 • Uchazeč se informuje v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se zasílá poštou nebo datovou schránkou. Ukládá se na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).
 • Přijatým uchazečům bude ze SŠTZ Nový Jičín zasláno sdělení, které může sloužit i jako potvrzení o přijetí (pro cizineckou policii, banku, dopravní podnik apod.).

   F. Potvrzení nástupu do střední školy – zápisový lístek
 • Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60g odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Neuplatněním zápisového lístku se ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí i v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku (při přestupu podle § 66 školského zákona se zápisový lísek neuplatňuje). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
 • V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání, nebo na základě potvrzení školy (rozhodnutí) o přijetí do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky, pokud zápisový lístek již uplatnil dříve ve škole do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
 • Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).
 • Na tiskopisu zápisového lístku se již uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro který je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).

   G. Možnost odvolání

 • Uchazeč je oprávněn se odvolat proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.

   H. Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

 • Uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na střední škole na webových stránkách www.tznj.cz   Přihlášky do dalších kol se přijímají průběžně.
 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem.

   I. Nástup do střední školy

 • Žákem 1. ročníku SŠ se přijatý uchazeč stává prvním dnem školního roku. Teprve po nástupu do školy může škola vystavit potvrzení o studiu.

   J. Přehled termínů

 

 

 

 

 

   A. Před podáním přihlášek

Uchazeč – osoba, která se hlásí ke vzdělávání ve střední škole

 • Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve SŠ (nebo ZŠ, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání SŠ, informuje se na internetu o počtech přijímaných uchazečů (informace zde). Informuje se o podmínkách přijímání na konkrétní SŠ (navštíví ji ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u vedení školy nebo na jejích webových stránkách). Ověří si zejména, jaká kritéria SŠ pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovuje.
 • Poradí se s výchovným poradcem nebo s pracovníkem školského poradenského zařízení, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Obstará si pro 1. kolo 1 až 2 přihlášky – buď v SŠ, nebo v prodejnách SEVT, nebo si stáhne tiskopis z webové stránky MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT podle § 60a odst. 2 školského zákona. Pro školní rok 2017/2018 jsou vydány nové tiskopisy přihlášek (www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1). Formulář přihlášky nemusí být barevný, může být vytištěn černobíle.
 •  V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona). V obou přihláškách se školy (obory vzdělání) uvádí ve stejném pořadí. Na jednu školu lze podat dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. Při podání jen jediné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání jen jednou.
 • Vyplní přihlášku/y a nechá si na nich případně ověřit klasifikaci z příslušných ročníků v SŠ (razítko a podpis) nebo ji vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení, příp. výpisu z vysvědčení (§ 1 odst. 2 vyhlášky).  
 • Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.
 • Uchazeč, který se hlásí v 1. kole jen na obory s MZ, v nichž je povinným kritériem hodnocení jednotná zkouška, koná tuto zkoušku v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí.
 • V případě cizinců se státní příslušností mimo členské státy Evropské unie je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR (viz § 20 odst. 3 školského zákona).
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Další podrobností k tomuto postupu jsou obsaženy ve vyhlášce a v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (č. j. MSMT-21506/2017-1), které je zveřejněné na webu www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, případně ji může za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou podat ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili s žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) je oprávněn rozhodnout o zastupování jejich dítěte při přijímání ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení podle § 877 odst. 2 občanského zákoníku (škola o této záležitosti rozhodnout nemůže).

   B. Odevzdání přihlášek

 • Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 1. kolo podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ - nejvýše 2 přihlášky do 1. března. Přihlášku ke vzdělávání je třeba odevzdat v tištěné podobě, nikoli elektronicky vzhledem k přikládaným potvrzením a ověřeným dokladům. Přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem, popř. nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
 • Může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání. Pokud se hlásí na dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Uchazeč, který podává pro 1. kolo dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy (obory vzdělání) v tomtéž pořadí.
 • K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady (pokud nejsou potvrzeny přímo na přihlášce). Těmito doklady jsou: vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva ročníky vzdělávání a u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, doporučení školského poradenského zařízení podle § 16 a § 60b odst. 4 školského zákona a § 13 vyhlášky.
 • V případě podání přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uschovat si podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
 • Zápisový lístek se při přijímání do nástavbového studia neuplatňuje, není potřeba.

    C. Po odevzdání přihlášek

 • Uchazeč se může informovat ve SŠ o dalším průběhu přijímacího řízení.
 • Očekává doručení pozvánky na přijímací zkoušku (případně se informuje ve škole).
 • Může být školou vyzván k doplnění podkladů nebo údajů, pokud není přihláška úplná, případně k odstranění vad v předložených dokladech.
 • Na základě pozvánky se dostaví k přijímací zkoušce.
 • Očekává výsledek prvního kola přijímacího řízení. U oborů s MZ, kde se koná jednotná zkouška, se výsledek vyhlašuje (nebo zasílá nepřijatým uchazečům) do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (zpravidla do konce dubna).
 • Rozhodující je pro uchazeče oznámení, kterým je zveřejněno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje alespoň na dobu 15 dnů seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem hodnocení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách www.tznj.cz). K tomu platí, že zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.

   D. Zkoušky v 1. kole přijímacího řízení a náhradní zkoušky (termíny viz tabulku v příloze)

 • Uchazeč se účastní přijímací zkoušky jak stanoví ředitel školy ve vyhlášení přijímacího řízení.
 • Uchazeč se může zúčastnit zkoušky dvakrát, pokud podal dvě přihlášky do oborů s MZ. Při podání pouze jedné přihlášky na obor s MZ může konat zkoušku pouze jednou.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).
 • Stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

   E. Ukončení hodnocení uchazečů v přijímacím řízení (Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

 • Uchazeč se iformuje v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se zasílá poštou nebo datovou schránkou. Ukládá se na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).
 • Přijatým uchazečům bude ze SŠTZ Nový Jičín zasláno sdělení, které může sloužit i jako potvrzení o přijetí (pro cizineckou policii, banku, dopravní podnik apod.).

   F. Potvrzení nástupu do střední školy

 • Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, bude studovat. Své rozhodnutí potvrdí škole odesláním návratky, kterou obdržel spolu se sdělením o přijetí do studia. Návratku je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů.

   G. Možnost odvolání

 • Uchazeč je oprávněn se odvolat proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.

   H. Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

 • Uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na střední škole na webových stránkách www.tznj.cz   Přihlášky do dalších kol se přijímají průběžně.
 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje návratkou.

   I. Nástup do střední školy

 • Žákem 1. ročníku SŠ se přijatý uchazeč stává prvním dnem školního roku. Teprve po nástupu do školy může škola vystavit potvrzení o studiu.
 • Uchazeč do 1. ročníku nástavbového studia po úspěšně ukončeném požadovaném oboru středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání (nebo tomu odpovídající délky vzdělávání v ostatních formách vzdělávání) dokládá  vysvědčení o závězečné zkoušce a výuční list nejpozději při zahájení nástavbového studia.

   J. Přehled termínů

 

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů