Úvod » Pro zájemce o studium » Přijímací řízení, přestup

Průvodce přijímacím řízením

pro uchazeče o studium na Střední škole technické a zemědělské Nový Jičín

 

          

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2019 je zde.

Kritéria přijímacího řízení 2019 jsou zveřejněna zde 

Hlavní zásady: uchazeči do maturitních oborů (vč. nástavbových) budou přijímáni v 1. kole na základě přijímací zkoušky (MAT, ČJ) a hodnocení prospěchu z předchozího studia, v dalších kolech jen na základě hodnocení prospěchu z předchozího studia.

Uchazeči do učebních oborů budou přijímáni jen na základě prospěchu z předchozího studia.

Přihlášky ke studiu se pro první kolo přijímacího řízení přijímají do 1. března (buď osobně nebo poštou, rozhodujícím datem je v tomto případě podání na poštu). Do dalších kol příjímacího řízení je možné podávat přihlášky i později průběžně. 

 

 

V případě, že je uchazeč již přijat na jinou střední školu (studuje na jiné SŠ), je možné podat žádost o přestup.

 

Volná místa pro přijímání žáků do 1. ročníku v dalších kolech přijímacího řízení a pro přestup - budou zveřejňována od května 2019 v následující tabulce. O volných místech pro přestup či pro přijetí do vyššího ročníku můžete informovat na tel. 515 918 117 (Ing. Nováková).

Volná místa pro přijetí do 1. ročníku (k datu 31. 1. 2019):

 
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  30
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  30
41-41-M/01 Agropodnikání  30
64-41-L/51 Podnikání (denní forma)  30
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma)  30
 
23-51-H/01 Strojní mechanik  24
23-52-H/01 Nástrojař  12
23-56-H/01 Obráběč kovů  24
33-56-H/01 Truhlář  24
36-52-H/01 Instalatér  24
36-64-H/01 Tesař  12
36-67-E/02 Stavební práce  12
36-67-H/01 Zedník  24
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  30

 

Informace přijatým uchazečům v přijímacím řízení 2018 jsou zde.  Informace pro rok 2019 budou obdobné a budou vydány koncem šk. roku 2018/19.

 

 

 

 

 

MATURITNÍ, UČEBNÍ OBORY, NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Přihlášky ke studiu se pro první kolo přijímacího řízení přijímají do 1. března. Do dalších kol příjímacího řízení je možné podávat přihlášky i později průběžně.

 

Formuláře přihlášek ke studiu

Základní školy (resp. střední školy s obory s výučním listem) by je měly mít k dispozici. Uchazečům o nástavbové studium (především dálkové) je můžeme zaslat. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení se podává přihláška na stejných formulářích jako pro kolo první.

Přihlášku si také můžete vytisknout sami (nemusí být barevná). 

   Formuláře najdete zde na webu MŠMT ČR. 

 

Potvrzení prospěchu na přihlášce:

- uchazečům ze základní školy a uchazečům do nástavbového studia potvrdí jejich škola (kulaté razítko, podpis);

- ostatním uchazečům může prospěch na přihlášce potvrdit příslušná škola, kterou dříve navštěvovali, nebo mohou k přihlášce doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení nebo se mohou s přihláškou a originály vysvědčení dostavit na sekretariát naší školy (sekretářka kopii ověří sama zdarma).

 
 
 
 
MATURITNÍ OBORY, NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
 
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do oborů s maturitou v přijímacím řízení 2019:
 
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 30
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30
41-41-M/01 Agropodnikání 30
64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 30
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 30
 
 
UČEBNÍ OBORY
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů s výučním listem v přijímacím řízení 2019:
 
23-51-H/01 Strojní mechanik 24
23-52-H/01 Nástrojař 12
23-56-H/01 Obráběč kovů 24
33-56-H/01 Truhlář 24
36-52-H/01 Instalatér 24
36-64-H/01 Tesař 12
36-67-E/02 Stavební práce 12
36-67-H/01 Zedník 24
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 30
 
 
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 2019. 

 

MATURITNÍ OBORY, NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Hlavní zásady - 1. kolo: uchazeči do maturitních oborů budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě přijímací zkoušky (MAT, ČJ) a hodnocení prospěchu z předchozího studia. 

Hlavní zásady - 2. a další kola: uchazeči do maturitních oborů budou v 2. a dalších kolech přijímacího řízení přijímáni na základě hodnocení prospěchu z předchozího studia. Přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací zkouška do maturitních oborů je jednotná pro všechny střední školy a probíhá formou testů z matematiky a českého jazyka. Organizátorem zkoušky a dodavatelem testů je společnost CERMAT. Zkouška se koná na obou školách, do kterých se uchazeč hlásí (v případě, že se hlásí na dva obory s maturitou).

Přijímací zkoušky proběhnou v termínech 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019.

Uchazeči, kteří podali dvě přihlášky na maturitní obory, se mohou zúčastnit obou termínů, pro obě přihlášky se jim započítá jen lepší výsledek z každého testu (ČJ, MAT). Uchazeči, keří podali jen jednu přihlášku na maturitní obor, budou konat přijímací zkoušku jen jednou. Náhradní termín se uskuteční 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019.


    Bližší informace na webu MŠMT ČR. 

   Další informace o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž zveřejněny ilustrační testy k vyzkoušení.

 

UČEBNÍ OBORY

Hlavní zásady - 1. kolo a další kola: uchazeči do učebních oborů budou přijímáni jen na základě prospěchu.

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí se vyvěšuje formou seznamu ve škole a na webu www.tznj.cz  Uchazečům pak posíláme sdělení o přijetí s dalšími pokyny. Sdělení má jen informativní funkci, rozhodujícím dokumentem je vyvěšený seznam přijatých.

Rozhodnutí o nepřijetí se posílá poštou

Termíny oznámení rozhodnutí (vývěskou ve škole a na www.tznj.cz): 

- 22. dubna 2018 do oborů s výučním listem, (termín pro rok 2019 není ještě znám, bude aktualizováno),

- 27. dubna až 2. května 2018 do oborů s maturitní zkouškou (pravděpodobně 27. dubna odpoledne) (termín pro rok 2019 není ještě znám, bude aktualizováno).

V dalších kolech se výsledky zveřejňují vždy k datu uzavření kola.

Uchazeč má možnost odvolání. Před jeho podáním doporučujeme konzultovat důvody nepřijetí a další možnosti postupu s ředitelem školy. Odvolání se posílá na adresu školy.

 

 

 

 

Uchazeč musí své přijetí ke studiu potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Toto neplatí u nástavbového studia.

Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč, který podal dvě přihlášky, může být přijat v obou případech. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí, do které školy (do kterého oboru) nastoupí.

Zápisový lístek dostanou žáci ZŠ na své škole, ostatní si o něj mohou požádat na https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neptřebují. Přijatým do nástavbového studia posíláme návratku, která nám slouží jako potvrzení zájmu o studium na naší škole.

 

 

 

 

Datum a hodina nástupu do studia je uvedeno na sdělení o přijetí, které od nás uchazeč obdrží. Rovněž je uvedeno, na kterém z našich dvou pracovišť bude probíhat výuka.

(Následující informace jsou pro uchazeče přijaté v roce 2018, pro rok 2019 budou obdobné.)

   Informace přijatým uchazečům - maturitní obory (denní studium)

   Informace přijatým uchazečům - učební obory

   Informace přijatým uchazečům - dálkové studium 

   Informace přijatým uchazečům - učebnice (Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, Opravář zem. strojů)

Přiměřeně platí i pro uchazeče přijaté přestupem či do vyššího ročníku. 

Budoucím žákům všech učebních oborů a žákům maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení jsou informace zasílány i poštou s dotazníkem a návratkou.

Žákům ostatních maturitních oborů nebudou informace zasílány. 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů