64-41-L/51  Podnikání

Obor vzdělávání: s maturitní zkouškou
Délka studia: denní forma studia 2 roky, dálková 3 roky
Forma studia: denní nebo dálková

    

Nástavbový studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů všech odborností.

Denní nebo dálková forma.

Studium je bezplatné, v denní formě dvouleté, v dálkové formě tříleté, zakončené maturitní zkouškou. Při dálkové formě studia jsou konzultace organizovány jednou za dva týdny.

Studium zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty, předměty ekonomické a odborné. Je zaměřeno převážně ekonomicky.

V průběhu studia možnost stravování (obědy). Ubytování na domově mládeže v Novém Jičíně je možné.

Přístup k počítači a k internetu.

   učební plán denního studia   

   učební plán dálkového studia

 

Skladba předmětů denního studia:

Skladba předmětů dálkového studia:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- k nástavbovému studiu se přijímají pouze uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání.

V této výpovědi se skrývají následující zákonné podmínky:
a) žákem nástavbového studia se může stát pouze ten, kdo získal stupeň středního vzdělání s výučním listem – získání tohoto stupně vzdělání je tedy zákonnou podmínkou pro to, aby se uchazeč stal v souladu s § 66 odst. 1 školského zákona z právního hlediska žákem střední školy v nástavbovém studiu.

b) v délce tří let denní formy vzdělávání – k nástavbovému studiu nemůže být přijat uchazeč, který sice získal stupeň středního vzdělání s výučním listem, ale v oboru vzdělání, jehož délka v denní formě vzdělávání je v souladu s § 58 odst. 3 školského zákona pouze 2 roky.

- přihlašovat se mohou absolventi tříletých oborů s výučním listem, kteří studium absolvovali zkráceným způsobem;

- přihlášku lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín;

- termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přij. řízení je do 1. března;  pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru není vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

 

Přijímací zkouška

Do tohoto oboru se v 1. kole přijímacího řízení koná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a z matematiky, jednotný na všech středních školách). V dalších kolech přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni jen na základě prospěchu z předchozího studia střední školy.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Maturitní zkouška je stanovena § 77 - 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušky společné části jsou dány uvedenými právními předpisy, popř. je umožněna jejich volba.

Zkoušky profilové části maturity:  ekonomika;  účetnictví, marketing a management;  praxe.

   Více o maturitní zkoušce.

 

 

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů