Úvod » Pro žáky a rodiče » Informační servis » Omlouvání absence

Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

(výňatek ze školního řádu)

Nezletilí žáci:
- zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti, a to telefonicky, písemně, osobně nebo mailem (el. komunikace musí být jen z adresy předem dohodnuté s třídním učitelem);
- předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na 1 den třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, na více dnů ředitel školy;
- omluvenku je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku první den po návratu do vyučování.

Zletilí žáci
- jsou povinni oznámit důvody své nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti, a to telefonicky, písemně, osobně nebo mailem;
- svou předem známou nepřítomnost je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti žáka může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na 1 den třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, na více dnů ředitel školy;
- omluvenku je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku první den po návratu do vyučování.

Způsob omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost nezletilého žáka ve vyučování omlouvají zákonní zástupci žáka písemnou omluvenkou nebo jiným dokladem (např. lékařským potvrzením).
Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti nezletilého žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.
Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel věrohodnost omluvenky, informuje žáka a jeho zákonné zástupce o důsledcích vysoké absence a domlouvá s nimi další postup.
Nepřítomnost zletilého žáka ve vyučování omlouvá žák dokladem (např. lékařským potvrzením) nebo omluvenkou rodičů.
Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti zletilého žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka.
Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel věrohodnost omluvenky, informuje žáka a jeho rodiče o důsledcích vysoké absence a domlouvá s nimi další postup. Rodiče žáka mají právo na podání informace, jestliže plní vůči žákovi vyživovací povinnost.

 

   Seznam vyučujících a třídních učitelů podle tříd:   pracoviště U Jezu, Nový Jičín   pracoviště Šenov

   Kontakty na školu.

   Kontakty na učitele.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů