Úvod » Aktuality, akce » Projekty » Erasmus+

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Programu se mohou zúčastnit žáci i učitelé.

V rámci programu jsme získali granty na čtyři projekty pro roky 2016 - 2020.

 

Úspěšní žáci - úspěšná škola         2018 - 2020

Cílem je utvářet školní prostředí tak, aby výuka byla pro žáky i učitele motivující, zajímavá. Výuku by měly ve větší míře než dosud doplňovat i jiné aktivity, které učiní odborné profese přitažlivějšími ( např. spolupráce se zaměstnavateli, odborné soutěže, středoškolská odborná činnost). 

Aktivity projektu zahrnují job shadowing na partnerských školách (3 učitelé) a odborné kurzy (5 učitelů). Zaměřují se na témata zlepšení odborného vzdělávání, zavedení metody CLIL do výuky a zatraktivnění školního webu pro žáky a uchazeče.

 

Zajímavá a přívětivá škola         2017 - 2020

Projekt byl zpracován pro zlepšení klimatu školy. Cílem bylo zlepšit školní prostředí tak, aby výuka byla pro žáky i učitele motivující, zajímavá. Výuku by měly ve větší míře než dosud doplňovat i jiné aktivity, které učiní odborné profese přitažlivějšími (např. spolupráce se zaměstnavateli, odborné soutěže, středoškolská odborná činnost). V konečném důsledku by to mělo znamenat zvýšení zájmu o studium na škole.
Během projektu absolvovalo 7 pracovníků školy aktivity, při kterých získali nové poznatky a zkušenosti. Následně s dalšími učiteli ve škole a s vedením školy je implementují do výuky i do života školy mimo výuku.
Aktivity projektu zahrnovaly job shadowing na partnerských školách v Košicích (2) a odborné kurzy pro učitele (5). Zaměřily se na témata zatraktivnění výuky prostřednictvím ICT, prevenci nežádoucích jevů, projektovou výuku, sociální psychologii a nové metody a přístupy k vyučování.

Ze zpráv účastníků:

"Kurz ,,Photo and video making in our classroom“ se konal v červenci 2018 ve Florencii. Jeden týden tohoto interaktivního a praktického kurzu uběhl pod vedením profesionálního režiséra krátkého filmu velmi rychle. V teoretické části se věnoval především historii a teorii filmu, také základním pravidlům fotografování. Praktická část spočívala v rozdělení jednotlivých rolí a práci na skutečném filmu. Stala jsem se scénáristkou a společně s režisérem, kameramanem a producentem jsme filmovali ve školních třídách i v různých částech města. Velkým přínosem byla kolektivní práce, kdy každý musel převzít zodpovědnost a pociťoval, jak je důležitý pro ostatní. Velmi užitečným poznatkem byla rada našeho lektora, že s žáky v IT oblasti nemůžeme jednoduše soutěžit, vždy budou napřed, ale můžeme je ve vyučování vést a nabízet možnosti."

"Dvoutýdenní kurz "Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies" byl zaměřen na způsoby, jak zlepšit efektivitu vyučovacího procesu pokud možno kreativními způsoby, blízkými současné generaci studentů. Účastníci si měli možnost vyzkoušet soubory aktivit, které lze účinně využívat pro zapojení studentů ve výuce a pro podporu jejich vlastního uvažování o studovaných problémech. Připravené příklady vzorových hodin sloužily jako inspirace pro vyučovací hodiny, které si následně vytvořili sami účastníci kurzu ve společných mezinárodních týmech. Nové způsoby výuky jsou v současnosti běžně spjaty s využitím ICT nástrojů, jejichž vývoj je velmi rychlý a portfolio těchto nástrojů se neustále rozšiřuje a to především u vzdělávacích nástrojů pro mobilní telefony. Kurz proto účastníky seznámil s nejnovějšími ICT nástroji pro výuku, především s nástroji pro mobilní telefony.
Seminář proběhl v italské Florencii a umožnil mi poznat a navázat spolupráci s kolegy ze Španělska, Polska, Maďarska, Německa a Portugalska."

  "Poznatky z kurzu A Project Management System for a Better Quality of Teaching mi pomáhají lépe formulovat a řídit projektové úkoly, které zadávám ve svých hodinách. Kurz mne motivoval k tomu, abych připravil i rozsáhlejší projekt, který zadám žákům v předmětu Rozvoj venkova."

"V rámci projektu jsem na Stredné priemyslové škole v Košicích byl na týdenním pobytu, který byl zaměřen na Job shadowing (stínování výuky). Během pobytu jsem navštívil hodiny teoretické výuky u Mechaniků strojů a zařízení – automatizaci, zkoušky materiálů, konstrukci, technologii a taktéž odborný výcvik. Měl jsem možnost se účastnit, jako člen komise, prezentace žákovských projektů. Studenti prezentovali svůj projekt, kde uplatnili nabyté vědomosti z technické dokumentace, mechaniky, řešení konstrukcí a dalších předmětů.
Navštívil jsem praktická pracoviště, kam žáci daného oboru chodí na praxi (na Slovensku se zavádí duální výuka). Jednotlivé firmy, které jsem navštívil, tuto výuku studentů vítají a připravují se na ni. Konkrétně se jedná o odborně vzdělané zaměstnance, kteří musí absolvovat pedagogické minimum. Tito pracovníci se posléze starají o odborný rozvoj studentů. 
Návštěva byla inspirativní v těchto oblastech:
- duální vzdělávání – spolupráce s firmami,
- kariérní řád pedagogů – kariérní vzdělávání a odměňování,
- v každé učebně je preambule ústavy Slovenské republiky – výchova k vlastenectví,
- dlouhodobý pronájem produkčního CNC soustruhu od firmy.
Slovenská strana se zajímala:
- o jednotné závěrečné zkoušky jak v učebních tak i maturitních oborů,
- o produktivní práci pro potřeby vlastní školy."

 

Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů       2016 - 2018

Plánem bylo vyslat během dvou let ve 4 cyklech (po 10 žácích) celkově 40 žáků naší školy na 14denní zahraniční stáž do Irska (20 žáků) a Velké Británie (20 žáků). Šanci účastnit se dostali jak žáci maturitních oborů Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, tak i žáci učebních oborů. Cílové země byly zvoleny kvůli angličtině, která je nejdůležitějším jazykem na trhu práce, a také kvůli její studijní přístupnosti (je vyučována ve všech oborech studia na naší škole).

   Zprávy o realizaci projektu Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů  - v sekci Aktuality

 

Jazyková a odborná příprava učitelů SŠTZ       2016 - 2018

Projekt řešil jazykovou a odbornou přípravu učitelů a dalších pracovníků školy za účelem značného rozšíření možností realizovat zahraniční stáže pro žáky, vysílat pravidelně učitele na odborné konference a kurzy do zahraničí, popř. organizovat odborné stáže v zahraničí i pro učitele.

Máme zájem, aby co největší počet učitelů ovládal angličtinu na dobré úrovni. Zajistili jsme pro účastníky roční přípravný jazykový kurz ve škole, který vedla externí učitelka angličtiny. Ti učitelé, kteří prokázali odpovídající jazykové kompetence, pak vycestovali na zahraniční jazykový kurz s cílem v anglickém jazykovém prostředí posílit především komunikační schopnosti. Třítýdenních jazykových kurzů v Londýně se zúčastnilo v červenci 2017 celkem 7 učitelů školy.

Potřebám evropského pracovního trhu se musí přizpůsobovat i výuka na škole. Proto jsme vyslali učitele všeobecných i odborných předmětů také na odborné a pedagogické kurzy v zahraničí. Jejich nabyté poznatky se formou workshopů promítnou do vzdělávacích programů a byly předány dalším učitelům. V rámci tohoto projektu se odborných kurzů zúčastnili 3 učitelé (2 kurzy metodiky výuky angličtiny a ruštiny, 1 kurz ICT).

Ze zpráv účastníků:

"V rámci projektu ERASMUS+ jsem absolvoval třítýdenní kurz angličtiny v Londýně. Měl jsem možnost výběru z několika škol, vybral jsem si MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON. Cílem kurzu bylo zdokonalení komunikativních dovedností v angličtině v běžném životě a navazoval na předchozí přípravu v kurzech angličtiny ve škole.
Náklady kurzu – cestovné, školné, ubytování v soukromí a polopenze byly hrazeny z projektu. Ubytován jsem byl u starší paní, která v produktivním věku podnikala v gastronomii a tomu odpovídala kreativita a kvalita stravy, za což jí patří velký obdiv a dík.
Organizace kurzu – po absolvování úvodního testu jsme byli zařazení do skupin, ve kterých probíhala dopolední výuka, jež se zabývala gramatikou dle základních situací ve společnosti. Odpolední výuka byla zaměřena hlavně na konverzaci a rozšíření slovní zásoby. Osobně jsem preferoval tuto část výukového dne, kdy jsme měli velký prostor ke konverzaci s lektorem i mezi sebou navzájem."

"Projektem bylo dopředu určeno, že jazykové kurzy angličtiny se uskuteční v Londýně. Zvolil jsem jazykovou školu St Johns Wood School Of English - Academy SJW. Měl jsem reference z dřívějška, že se jedná o malou školu s individuálním přístupem a přátelskou atmosférou.
Mé informace o škole se na místě potvrdily. Výuka probíhala v malých skupinách, byla dobře přizpůsobena vstupním znalostem účastníků a učitelé vedli výuku pohodovým a přátelským způsobem. Výbornou součástí výuky byly odpolední exkurze za památkami Londýna."

"Jazykový kurz začínal každý den v 9:30 do 12:45 a v Po-Čt ještě odpoledne od 13:30 do 15:15. První den jsme byli rozdělení na základě písemného testu a ústního pohovoru do skupin podle úrovně znalostí. Ve skupinách byli studenti z různých zemí světa, při výuce vládla přátelská atmosféra, v rámci konverzace jsme si předávali zkušenosti z různých oblasti života, hlavním tématem byly vzdělávací systémy v různých zemích. Průběžné testování nás donutilo k systematické přípravě na každou hodinu."

"Velkým přínosem byly diskuze s ostatními studenty, díky tomuto se mi obohatila slovní zásoba. Dalším pozitivem bylo střídání lektorů, protože jsem musela reagovat na jinou (odlišnou) výslovnost a „mluvu". Takže jsem byla po týdnu schopna porozumět a slova mi již nesplývala. Každodenní komunikace a anglickém jazyce byla nutností.
Po návratu ze studijního pobytu jsem kolegům předala informace o systému výuky, vedení a organizaci kurzu anglickými lektory. Například mne zaujal jeden z lektorů, který používal metodu TPR (Total Physical Response), kdy při vysvětlování nových slovíček používal výraznou mimiku, gestikulaci, pohybovou aktivitu a názorné příklady tak, abychom sami přišli na to, co které slovo znamená."

"Během třítýdenního pobytu jsem v Londýně také navštívila řadu kulturních a historických památek.
Po návratu jsem se o získané poznatky podělila s kolegy, besedovala jsem se žáky a rovněž jsem předala informace v metodické skupině cizích jazyků. Jazykový kurz a celý pobyt byl také podnětem k využití získaných znalostí při výuce odborného předmětu metodou CLIL.
Organizace kurzu byla výborná. Měla jsem dostatek tipů k dopravě, kulturnímu a historickému poznávání Londýna."

"V červenci 2017 jsem se zúčastnila 14-ti denního kurzu metodologie angličtiny v Londýně. Cesta do Londýna spolu se stravováním a ubytováním byly hrazeny z projektu Erasmus+. Ubytování bylo v rodině starší Angličanky, kde jsem bydlela spolu s dvěma slečnami z Taiwanu.
Kurz byl velice intenzivní, dopoledne probíhala metodika angličtiny, v mé skupině byly pouze učitelé (z různých koutů světa - Španělsko, Itálie, Turecko, Thajsko, což bylo skvělé, protože jediným komunikačním jazykem byla angličtina). Po dopolední výuce, odpoledne, což byla gramatika a konverzace, jsme se „spolužáky" podnikali výlety po londýnských památkách.
Výuka byla tedy zaměřena zejména na aktivity, které efektivně a pokud možno zábavnější formou vyučují různé dovednosti v anglickém jazyce- tzv. skills- mluvení, poslech, použití gramatiky i psanou formu (writing). Samozřejmě veškerá komunikace probíhala v angličtině, v naší skupince střídali 2 vyučující dopoledne a 2 odpoledne, což bylo také příjemné a užitečné v tom, že každý z nás, učitelů, je osobnost, a soustředí se na určitý typ výuky a vyučuje jednotlivé „skills" jinak.
Naši dva lektoři byli úžasní pánové! Debatovali s námi, dávali typy na výlety po výuce i hledali řešení konkrétních problémů našich žáků, často i mimo výuku. Byli to profesionálové na svém místě, kteří svoji práci milovali a jejich nadšení bylo nakažlivé."

"V minulém roce jsem získal možnost zúčastnit se metodického kurzu ruštiny z programu Erasmus +2017, který pořádala Jazyková škola Durbe se sídlem v Rize. Ubytování jsme měl zajištěno u starších manželů, se kterými jsem našel velice rychle společnou řeč a dalo by se říci, že mne téměř adoptovali. Oba byli průvodci po své milované Rize a také jsme mnoho debatovali o životě ve "svazových republikách" SSSR v 70.a 80. letech 20. století. Ochutnal jsem všechny možné druhy specialit lotyšské, ruské a jiných pobaltských kuchyní.
Samotný kurz probíhal 2 týdny od pondělí do pátku a cílem byly tzv. skils....metodické dovednosti (poslech, řeč, mluvení, jazykové dovednosti), tkteré nám předával kolega Igor Dmitrijev. Kurzu se kromě mne zúčastnily 2 kolegyně z České republiky, 2 z Polska, Slovenka a Lotyška žijící v Anglii. Vzájemně jsme si vyměnili mnoho zkušeností a současně jsme vášnivě diskutovali s našim vedoucím kurzu o jednotlivých metodických tématech."

"Skloubení moderních technologií použitelných pro výuku s historickým kontextem ostrova Rhodos nabídl sedmidenní kurz "Digital learning using the Paradigm of Cultural Heritage environment of Rhodes". 
Základní myšlenkou kurzu bylo, že kreativita ve výuce a učení by měla být podpořena digitálními nástroji, které přeměňují učitele na tvůrce vlastních výukových materiálů, kvízů či her formou jednoduchého objektového programování za pomoci tabletu či mobilního telefonu. Učitelé v nich mohou naplno využít výhod moderních technologií s cílem navrhnout, vytvořit, publikovat a sdílet digitální učební materiály, či celé vlastní "příběhy". Ty jsou pro žáky mnohem zajímavější než klasický elektronický studijní materiál typu prezentace nebo videa.
Po představení vybraných digitálních nástrojů pro efektivní výuku a učení (např. Snapshot Showroom, Paper 4D, Padlet, Google Ingress) bylo nejvíce času věnováno platformě Taleblazer. Tato aplikace umožňuje vytvářet vlastní "augmented reality (AR) games" - výukové příběhy či hry, ke kterým lze snadno připojit libovolné množství účastníků (žáků) pomocí mobilního telefonu s GPS. Terénní výlety za pamětihodnostmi a přírodními krásami ostrova Rhodos, které jsou součástí seznamu světového dědictví UNESCO, sloužily jako kulturní učební kontext při vytváření vlastních "digitálních příběhů".
Kurz mi kromě velice inspirativního obsahu v úchvatném prostředí řeckého ostrova boha slunce nabídl příležitost seznámit se s kolegy z mnoha zemí Evropy. Vytváření i prezentace vlastních digitálních příběhů totiž vždy probíhalo společně, v mezinárodních týmech učitelů. S účastníky kurzu z Portugalska a Španělska byla domluvena dlouhodobější spolupráce, která by měla být naplněna v připravovaném projektu strategického partnerství škol Erasmus." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů