41-41-M/01  Agropodnikání

Obor vzdělávání: s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní

      

 

Tento obor má širší zaměření na zemědělskou výrobu i na obchod a služby: kromě zemědělských předmětů jsou v učebním plánu významně zastoupeny ekonomické předměty.

Absolventi mají široké možnosti uplatnění: pracují v zemědělských podnicích, v navazujících službách, v obchodech, jako účetní a ekonomové nejrůznějších firem, v bankách ... Odborné zemědělské zaměření (chov zvířat, pěstování rostlin, stroje a zařízení) je rozšířeno o ekonomickou část (ekonomika, účetnictví, marketing a management, práce s počítačem, psaní na počítači) a navíc jsou zařazeny potravinářské předměty. Povinně se vyučuje jeden cizí jazyk (angličtina nebo němčina). Obor je vhodný pro hochy i dívky.

V zemědělských předmětech se především probírá pěstování rostlin a chov zvířat, v menší míře stroje a zařízení. Samozřejmostí je ekonomika, práce s počítačem. Probírá se daňová evidence i účetnictví (tzv. podvojné), „ruční" i na počítači. Vyučuje se zbožíznalství potravin a potravinářské technologie.

Významnou součástí výuky je praxe (skupinová výuka, individuální praxe v podnicích, po třetím ročníku i možnost praxe na zahraničních farmách). Zčásti je praktická výuka zařazena do rozvrhu hodin, zčásti probíhá formou několikadenních bloků. Probíhá v areálu školy, na pracovištích školního zemědělského podniku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v Novém Jičíně, v dalších zemědělských podnicích a družstvech, v zahradnictví, v pekárně, v obchodu ...

Dvoutýdenní praxi na konci třetího ročníku mohou studenti absolvovat i v obchodech a účtárnách (podle vlastní volby).

Škola pořádá i exkurze na zemědělské a potravinářské výstavy a veletrhy, také do podniků (velkopekárny, mlékárny, pivovar apod.)

Studenti tohoto oboru mohou získat zdarma řidičský průkaz sk. T, B, ostatní skupiny (C, A) nabízíme za úplatu formou nepovinné výuky.

Absolvent oboru se dobře uplatní v zemědělství, v obchodu potravinami, v účtárně, na příslušných odborech úřadů apod. Může samostatně podnikat a samozřejmě také pokračovat ve studiu na vysoké škole.

  učební plán

 

   Vynikající úspěch našeho žáka v celostátní soutěži odborných dovedností - více zde. 

  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

 

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se koná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a z matematiky, jednotný na všech středních školách);

   Termín zkoušky.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Maturitní zkouška je stanovena § 77 - 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušky společné části jsou dány uvedenými právními předpisy, popř. je umožněna jejich volba. Rozhodnutím ředitele školy podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. žáci tohoto oboru nemohou konat zkoušku z předmětu občanský a společenskovědní základ.

Zkoušky profilové části maturity: zemědělské předměty, ekonomika, praxe.

   Více o maturitní zkoušce.

 

  Zdarma řidičský průkaz T, B v rámci studia.

   Obory s obdobným zaměřením:     

Ekologie a biologie     Opravář zemědělských strojů

 

 

časopis č.1Časopis Zemědělská škola přináší informace o zemědělských oborech celé České republiky. 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.

 

 

 

 

   Související fotogalerie.

 

 

 

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů